Vergunning afgewezen

Voor een ondernemer zijn er verschillende redenen te bedenken om een vergunning bij de gemeente aan te vragen. Zo zijn er verschillende (startende) ondernemers die een horecavergunning of een bouwvergunning wensen te krijgen. Wanneer een dergelijke vergunning door de gemeente wordt geweigerd, kan dit grote consequenties voor u(w bedrijf) hebben. Het is daarom goed te weten dat u tegen de beslissing van de gemeente bezwaar kunt maken.

Bezwaar maken tegen afwijzen vergunning

Wanneer de gemeente uw vergunningsaanvraag heeft afgewezen, kunt u bij het College van Burgemeesters en Wethouders (het College van B&W) een bezwaarschrift indienen. Dit dient u zo spoedig mogelijk, maar (in beginsel) in ieder geval binnen zes weken, te doen. Het bezwaarschrift moet bij de instantie die de beslissing heeft genomen worden ingediend. Bij het afwijzen van een omgevingsvergunning is dat bijvoorbeeld de gemeente. Vaak ontvangt u, na indiening van het bezwaarschrift, een uitnodiging voor een hoorzitting. Tijdens deze hoorzitting kunt u uw bezwaarschrift mondeling toelichten.

Ondanks dat u bezwaar maakt tegen de beslissing, geldt de beslissing van de gemeente (nog) wel. Wanneer u wilt dat het besluit van de gemeente tijdens de bezwaarschriftprocedure ongeldig is (ofwel wordt opgeschort), zult u de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening moeten verzoeken. Mocht de voorzieningenrechter uw verzoek toekennen, dan wordt het besluit opgeschort.

Beroep instellen tegen afwijzing vergunning

Wanneer de gemeente uw bezwaar tegen de beslissing afwijst, kunt u in beroep bij de rechtbank. In de beslissing op uw bezwaar wordt aangegeven bij welke rechtelijke instantie u beroep kunt instellen. Het beroep dient uiterlijk binnen zes weken nadat de beslissing op bezwaar bekend is gemaakt, te worden ingesteld. Wanneer u uw beroepschrift bij de rechtbank indient, bent u griffierecht verschuldigd. Vervolgens zal de rechter schriftelijk uitspraak doen.

Opkomen tegen een verleende vergunning

Het kan ook voorkomen dat u als ondernemer hinder ondervindt van een vergunning die aan bijvoorbeeld uw buurman is verleend. Gedacht kan worden aan het feit dat uw buurman een vergunning heeft gekregen voor het plaatsen van een hoog gebouw, waardoor het terras van uw restaurant straks niet meer in de zon ligt. U kunt in dat geval de verleende vergunning aanvechten. Ook hierbij dient u binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen. Mocht uw bezwaar tegen de beslissing worden afgewezen, heeft u zes weken de tijd om beroep bij de rechtbank in te stellen.

Een (afgewezen) vergunning aanvechten?

Is uw vergunning onlangs afgewezen en wilt u de beslissing van de gemeente aanvechten of wilt u opkomen tegen een vergunning die onlangs aan uw buurman is verleend? Neem dan (gelet op de termijn voor het instellen van beroep en bezwaar) zo spoedig mogelijk contact op voor een juridisch intakegesprek.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

De advocaten van Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl