Contractbeëindiging (o.a. vaststellingsovereenkomst)

Er zijn verschillende manieren om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Zo kan een arbeidsovereenkomst eindigen door ontslag op staande voet, doordat de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt, door wederzijds goedvinden of doordat de rechter het arbeidscontract ontbindt.

Proeftijd

Wanneer sprake is van een proeftijd, mogen zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst (zonder reden) eenzijdig beëindigen. Voor het beëindigen van een dergelijke arbeidsovereenkomst is derhalve (in beginsel) geen toestemming van de kantonrechter of van het UWV benodigd.

Een arbeidscontract voor bepaalde tijd

Een arbeidscontract voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege. Dit betekent dat het arbeidscontract eindigt op het moment dat de tijd is verstreken waarvoor zij is aangegaan. Ook wanneer sprake is van een verlenging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, eindigt deze van rechtswege. Derhalve is ook bij beëindiging van een arbeidscontract voor bepaalde tijd geen toetsing van de kantonrechter of van het UWV nodig.

Contractbeëindiging wegens pensioengerechtigde leeftijd

Wanneer de werkgever en de werknemer zijn overeengekomen dat wanneer de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, het arbeidscontract eindigt, mag de werkgever (bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd) de arbeidsovereenkomst opzeggen.

Ontslag op staande voet

Bij ontslag op staande voet, kan (wanneer zich een dringende reden heeft voorgedaan) het arbeidscontract per direct eenzijdig worden beëindigd. Hierbij hoeven eventuele opzegtermijnen niet in acht genomen te worden. Wel dient de reden van ontslag meteen aan de werknemer te worden medegedeeld en dient het ontslag direct daaropvolgend te geschieden. De ‘dringende reden’ moet bovendien de strenge toets van de rechter doorstaan. Alleen een dringende reden leidt immers tot ontslag op staande voet.

Beëindiging arbeidscontract middels een vaststellingsovereenkomst

Wanneer een werkgever en zijn werknemer in onderling overleg het arbeidscontract beëindigen, wordt gesproken van ‘ontslag met wederzijds goedvinden’. De werkgever en werknemer hebben dan overeenstemming bereikt over het einde van het dienstverband en de daarmee samenhangende ontslagvoorwaarden. Afspraken omtrent een ontslag met wederzijds goedvinden worden vaak vastgelegd in een zogenoemde vaststellingsovereenkomst.

Als het arbeidscontract wordt beëindigd met wederzijds goedvinden, is er geen preventieve ontslagtoets vereist. Voordat u een vaststellingsovereenkomst tekent, raden wij ten zeerste aan om met ons contact op te nemen zodat onze arbeidsspecialisten de door u opgestelde vaststellingsovereenkomst kunnen toetsen of namens u een vaststellingsovereenkomst kunnen opstellen. Daarnaast kunnen wij ook de onderhandelingen namens u voeren.

Juridische hulp nodig bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst

Mocht u problemen ondervinden bij het beëindigen van een arbeidscontract of heeft u een arbeidsrechtelijk geschil met een werknemer? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op voor een juridisch intakegesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl