Wat valt onder schade?

Wat valt er onder schade?

Schade is eigenlijk de vergelijking van de situatie zoals die nu is met de denkbeeldige situatie die er zou zijn geweest als alles was gegaan zoals het hoort. Dus zonder een ongeluk of als de tegenpartij zijn afspraken uit een contract wel was nagekomen. Het verschil is de schade.

Lijdt u schade omdat bijvoorbeeld uw aannemer zijn afspraken over de offerte, meer- of minderwerk niet nakomt en geen goed werk levert? Bent u betrokken bij een aanrijding of heeft u schade geleden doordat een werknemer van een bedrijf tegen uw auto aan is gereden? Heeft de gemeente een bouwvergunning afgegeven waardoor u enorme hinder ondervindt? In al dit soort kwesties wilt u uiteraard uw schade vergoed krijgen.

Welke soorten schade zijn er?

Iemand kan materiële en/of immateriële schade lijden.

Materiële schade

Materiële schade ook wel vermogensschade genoemd is tastbare schade. Denk daarbij aan kapotte spullen, geleden verlies, gederfde winst maar ook redelijke kosten ter beperking of vaststelling van de schade en incassokosten vallen daaronder. Bij het begroten van deze schade kan onder andere gebruik worden gemaakt van aankoopfacturen, offertes voor herstel en reparatie, een deskundige taxatierapport van de schade.

Maar u lijdt ook schade indien u een ondeugdelijk product heeft gekocht. Dit kan bijvoorbeeld een bank, auto of boot zijn. Als u als consument een product koopt bij een bedrijf, wordt u extra beschermd door de wet.

  • Gebrekkig product
  • Gebrekkige dienst
  • Onveilig product

Immateriële schade

Daarnaast kan sprake zijn van immateriële schade of met een ander woord smartengeld.

De meeste mensen hebben wel een idee over wat letselschade is. Denk bijvoorbeeld maar aan een whiplash ten gevolge van een kop-staartbotsing, aan een werknemer die onder werktijd gevallen is of aan een medische misser. Meestal wordt bij letselschade aan lichamelijk letsel gedacht. Maar onder letselschade valt ook geestelijk letsel. Letselschade is lichamelijke of psychische schade die iemand ondervindt waarvoor een ander aansprakelijk te stellen is

Wij specialiseren ons in zaken waar (letsel)schade is ontstaan door:

Bij het beoordelen van (uw)  schade werken maken wij vaak gebruik van externe deskundige die in complexe gevallen een gedetailleerde schadeberekening opstellen. Zo weet u dat de hoogst mogelijk schade ook daadwerkelijk voor u geclaimd gaat worden.

Welke schade kan ik claimen?

Bij het vergoeden van materiële schade kan gedacht worden aan schade aan kleding of auto, medische kosten en inkomstenderving. Immateriële schade is de opgelopen emotionele schade. Met betrekking tot het vergoeden van laatstgenoemde schade (de ‘gederfde levensvreugde’) wordt ook wel gesproken van ‘smartengeld’. In beginsel heeft vaak alleen het slachtoffer recht op een schadevergoeding maar onder bepaalde omstandigheden komen ook derden in aanmerking voor een schadevergoeding. Wanneer u letselschade heeft opgelopen door een mishandeling, kunt u uw schade vergoed krijgen door het zogenaamde Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Hoe moet ik mijn schade claimen?

Om uw schade op een ander te kunnen verhalen, dient diegene aansprakelijk te zijn voor de door u geleden schade. U kunt een ander aansprakelijk houden wanneer de schade is ontstaan door de schuld van een ander.

Iemand kan ook aansprakelijk worden gehouden, omdat hij bijvoorbeeld uw werkgever is en geen zorg heeft gedragen voor een veilige werkomgeving. Verder moet een causaal verband tussen de schadeveroorzakende gebeurtenis en de schade worden aangetoond.

Wanneer u door een ander schade heeft geleden, maar u ook eigen schuld heeft aan de door u opgelopen schade, zult u een lagere schadevergoeding ontvangen. Dit is echter anders wanneer u als voetganger of fietser bij een ongeval betrokken bent geraakt.

 

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl