Verzekeringsrecht: Wat te doen als de verzekeraar de schade niet uitkeert?

Veel mensen zijn in de veronderstelling dat ze goed zijn verzekerd en vertrouwen er op dat de verzekeraar uitbetaalt wanneer ze schade hebben.  Hoewel dit in de praktijk ook vaak zo is, merken we toch dat claims regelmatig door verzekeraars worden afgewezen en de schade niet wordt uitgekeerd. Waar kunt u tegen aan lopen en waar moet u op letten?

Uitsluitingsgronden

In elke polis staat wel een artikel over uitsluitingsgronden. In het geval zich zo’n uitsluitingsgrond voordoet wordt er niet uitbetaald. Bekend is dat u niet bij de verzekeraar aan hoeft te kloppen in onwaarschijnlijke gevallen als wanneer uw huis wordt vernietigd door een kernexplosie of wanneer uw huis werd gebombardeerd door een kwaadwillende buitenlandse mogendheid.

Maar minder bekend is bijvoorbeeld dat bij een opstalverzekering of een inboedelverzekering niet wordt uitgekeerd indien de schade is veroorzaakt door uw huisdier of doordat even verderop bij uw huis een tunnelbuis wordt aangelegd en de trillingen uw muren hebben doen scheuren. Ook keert uw verzekeraar vaak niet uit wanneer er bij de bouw van uw huis per ongeluk een constructiefout in is ingeslopen die ineens schade veroorzaakt. Overigens kan in deze gevallen de schade wel via een andere weg dan va uw eigen verzekering worden vergoed. Daarvoor dient dan wel de veroorzaker via de weg van de wanprestatie of onrechtmatige daad aansprakelijk te worden gesteld.

Ook kunnen er discussies ontstaan of zich een bepaalde uitsluitingsgrond voordoet. Bijvoorbeeld in het verkeer kunnen er discussies over het ontstaan van een bepaalde schade. Gevraagd wordt dan bijvoorbeeld aan de verzekerde om te bewijzen dat hij bij een bepaalde manoeuvre geen verkeersregel overtrad, waardoor de aanrijding (mede) is ontstaan. Bij een auto verzekering met een beperkt cascodekking wordt namelijk schade die door de bestuurder door eigen toedoen (=verwijtbaarheid) aan de eigen auto wordt veroorzaakt niet vergoed.

Foto’s en verklaringen kunnen helpen om een zo accuraat beeld te schetsen van de situatie waarin de schade is ontstaan. Ook getuigen kunnen belangrijk zijn in het goed weergeven van de feiten. Lees hier een artikel wat u het beste kunt doen na een ongeval.

Discussie over de hoogte van het uit te keren schadebedrag

Ook indien de aansprakelijkheid voor de schade wel is erkend, kunnen er problemen rondom de (hoogte van de) uitkering ontstaan. Bijvoorbeeld omdat er discussie ontstaat over de vraag of u een bepaald goed wel daadwerkelijk in eigendom/bezit had. Wanneer bijvoorbeeld een dief uw kostbare juwelen ontvreemdt en u wilt de schade verhalen bij uw verzekeraar, dan zult u vaak moeten aantonen dat u deze juwelen inderdaad in bezit had. Ook hier helpt het om een zo duidelijk mogelijk beeld te hebben van de schade. Aankoopbewijzen of kwitanties kunnen hierbij nuttig zijn. Soms ook bijvoorbeeld foto’s of bankafschriften. Vaak vraagt de verzekeraar of de door de verzekeraar ingeschakelde expert hier ook om.

Een accuraat beeld van de schade en goede informatie hierover kunnen misverstanden en bewijsproblemen achteraf voorkomen. Teveel uitgekeerde bedragen kunnen achteraf overigens door de verzekeraar worden teruggevorderd. Dit kan praktische problemen geven indien het uitgekeerde bedrag al is uitgegeven.

CIS register (=Centraal Informatie Systeem)

Daarbovenop kan de verzekeraar – als er een verdenkingen van verzekeringsfraude is – de polis stopzetten en de verzekeringsnemer op een “zwarte lijst” plaatsen (het CIS-register). Een registratie in het CIS –register maakt het vervolgens alleen nog maar mogelijk om tegen een zeer hoge premie elders verzekerd te zijn, bijvoorbeeld bij Terminus Verzekeringen. Dit kost u dus veel extra geld.

Aanvraagformulier

Discussie over het al dan niet uitkeren van schade kan ook ontstaan omdat de verzekeraar van mening is dat u het aanvraagformulier niet goed of onvolledig heeft ingevuld en haar niet juist of onvoldoende geïnformeerd heeft tijdens het afsluiten van de verzekering.

Onderzoeksplicht

De verzekeraar heeft in beginsel een onderzoeksplicht bij het aangaan van een verzekering. Vaak wordt u daarom naar bepaalde informatie gevraagd bij het aanvraagformulier. Bijvoorbeeld over een eventueel strafrechtelijk verleden, eerdere schades of over al bestaande fysieke aandoeningen bij bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Indien een verzekeringsnemer verkeerde informatie verstrekt aan de verzekeraar ontstaat het risico dat er een foutieve inschatting van het te verzekeren risico is gemaakt. Op basis van dat ingeschatte risico beslist de verzekeraar namelijk of en onder welke voorwaarden zij een verzekeringspolis met u wil afsluiten.

Blijkt sprake te zijn van een verkeerd of onvolledig ingevuld aanmeldformulier dan keert de verzekeraar bij schade niet (of veel minder) uit. Daarnaast ligt ook hier het risico op de loer dat de verzekeraar u als fraudeur aanmerkt en onterecht uitgekeerde bedragen van bijvoorbeeld ook een eerdere schade bij u tracht terug te halen.

Mededelingsplicht

Behalve dat de verzekeraar een onderzoeksplicht heeft, heeft de verzekerde ook een mededelingsplicht. Deze reikt tot informatie waarvan u redelijkerwijs mag verwachten dat de verzekeraar deze nodig heeft om het te verzekeren risico in te schatten.

Let vooral goed op wanneer de verzekeraar een vragenlijst hanteert bij het aanvragen van een verzekering. Door de rechter wordt over het algemeen aangenomen dat deze expliciet gevraagde informatie belangrijk is voor de verzekeraar om het te verzekeren risico in te schatten. Anderzijds betekent dit meestal ook dat uw spontane mededelingsplicht over zaken buiten de vragenlijst komt te vervallen.

Vul de vragenlijst dus juist in en vraag om informatie indien u vragen niet goed begrijpt. Wanneer er onduidelijke of inconsequente antwoorden door een verzekeringsnemer worden gegeven of per ongeluk een antwoord wordt opengelaten dat verplicht ingevuld diende te worden, dan mag er overigens ook enige actie worden verwacht van de verzekeraar. De verzekeraar kan u niet zomaar afrekenen op een fout als zij bij, tijdens of vlak na het afsluiten van de verzekering had kunnen en moeten begrijpen dat u per ongeluk een fout maakte (bij opzet is dit anders). In een dergelijk geval mag ook van de verzekeraar worden verwacht dat ze bij de verzekeringsnemer te rade gaat over de mogelijke fout en nadere informatie opvraagt.

Wat kunt u en wat kunnen wij doen?

Verzekeringsproducten zijn moeilijke producten. Keert de verzekeraar de schade niet uit, bent u in het CIS register opgenomen of wordt u in rechte betrokken dan is het goed rechtskundige bijstand van een advocaat in te schakelen. Zo’n probleem vereist immers een specialist. Van der Zwan Advocaten staat u graag bij.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

De advocaten van Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl