Letselschade

Wat is letselschade?

U heeft een ongeluk gehad en heeft lichamelijke of geestelijke schade opgelopen. Daardoor kunt u niet meer doen wat u normaal altijd doet en moet u extra kosten maken of loopt u inkomsten mis. In dat geval is er sprake van letselschade.

Als het letsel is ontstaan door de schuld of voor risico van een ander dan heeft u recht op schadevergoeding. Schadevergoeding wordt onderscheiden in materiële schadevergoeding (=tastbaar) en immateriële schadevergoeding (=psychische schade als gevolg van leed).

Materiële schade

Schadevergoeding kan dus ten eerste bestaan uit zogenaamde materiële schade, oftewel alle schade die in geld is uit te drukken en waaraan een bedrag kan worden toegekend, zoals bijvoorbeeld:

 • schade aan kleding, mobiel, tas, etc.;
 • schade aan auto, motor, scooter, snorfiets, fiets etc.;
 • hulp in de huishouding;
 • kosten voor aanpassingen in uw huis;
 • ziekenhuisopname;
 • opgebruikt eigen risico ziektekostenverzekering;
 • vervoerskosten;
 • aangepaste vakantie;
 • verhuiskosten
 • etc.

Immateriële schade of smartengeld

Daarnaast is er vaak sprake van immateriële schade. Deze schade heeft betrekking op de psychische schade die is opgelopen door het ongeval. Daarbij valt te denken aan:

 • een verkeerstrauma, herbeleving, angst om de weg op te gaan;
 • angst voor honden;
 • eenzaamheid door vermindering sociale contacten;
 • verdriet van blijvende invaliditeit waardoor u arbeidsongeschikt bent of uw passies niet meer kunt uitoefenen;
 • verminderde levenslust;
 • slaapstoornissen, nachtmerries;
 • psychische klachten;
 • etc.

Bij de vraag of u recht heeft op smartengeld en zo ja, hoe hoog dat smartengeld dan is, speelt een aantal factoren een rol zoals:

 • de ernst van het letsel;
 • de lengte van de revalidatieperiode;
 • hoeveel effect heeft het ongeval op uw leven, wat kunt u niet meer doen,;
 • leeftijd;
 • wat is uitgekeerd in (min of meer) vergelijkbare gevallen.

Waar loopt u letselschade op?

Een ongeluk zit in een klein hoekje. En uiteraard moet u zelf wel de nodige voorzichtigheid betrachten. Uitgangspunt van het aansprakelijkheidsrecht is immers dat “een ieder in principe zijn eigen schade moet dragen”. Maar in veel gevallen is een ander aansprakelijk voor uw schade. Of dat zo is kunt u het beste door een specialist van Van der Zwan Advocaten laten beoordelen. Want u kunt eigenlijk overal letselschade oplopen. Zowel in huis als buiten de deur.

Verkeersongeval

Veel van de zaken die wij behandelen komen voort uit aanrijdingen in het verkeer. De schade kan daarbij erg uiteenlopen. Er kan alleen “blikschade” zijn, maar u kunt ook een whiplash oplopen of, nog erger, een hoge dwarslaesie waardoor u voor de rest van uw leven rolstoelgebonden bent. Om te beoordelen wie schuldig is aan het ongeluk moet uiteraard eerst goed onderzoek worden gedaan. De zogenaamde toedracht van het ongeval moet goed in kaart worden gebracht. Aan de hand hiervan kan een oordeel worden gegeven over de (mate van) aansprakelijkheid. Vaak zal al snel duidelijk zijn hoe het zit. Maar dat hoeft niet. bij twijfel zal de verzekeraar (van de tegenpartij) proberen onder de volledige aansprakelijkheid uit te komen. Vul dus altijd goed en volledige het Europese aanrijdingsformulier in of (nog beter) laat de Politie komen om een proces-verbaal op te maken. Dit is uw bewijs. Met goed bewijs kan de aansprakelijkheid vastgesteld worden. Meestal gebeurt dat zonder dat daar een rechter aan te pas hoeft te komen. maar soms is het nodig de rechter een oordeel te laten geven. De gespecialiseerde advocaten van Van der Zwan Advocaten staan u daar uiteraard in bij.

Dat blijven we doen, ook nadat de aansprakelijkheid is vastgesteld. Want daarna gaan wij voor u aan de slag om snel een voorschot (=geldbedrag vooruitlopend op het gehele schadebedrag) voor u uitbetaald te krijgen. Wij brengen uw schade dan in kaart zodat u ook precies weet waar u recht op heeft. Wij maken een schadestaat voor u op en maken afspraken hoe wij de hoogte van de schade verder zullen bijhouden. Het is daarom goed om vanaf het prille begin al gelijk alle gegevens (kosten, bonnetjes, gereden kilometer en bestede tijd) goed bij te houden.

Datzelfde geldt ook voor uw medische gegevens. Deze heeft onze medisch adviseur namelijk nodig voor het opstellen van een medisch advies. Daarin wordt de ernst van het letsel en de verwachte duur voor het herstel of de restgevolgen beschreven.

Zie ook ons artikel ‘Wat te doen direct na een ongeval’.

Arbeidsongeval

Een arbeidsongeval is een ongeluk dat tijdens het werk gebeurt. Ook woon-/werkverkeer en het gebruik van een auto van de zaak vallen daar onder. Bij een bedrijfsongeval is meestal de werkgever aansprakelijk. Dit is zijn risico (=risico aansprakelijkheid). De werkgever moet namelijk alle maatregelen nemen om een ongeval tijdens het werk te voorkomen. Als er dan toch een ongeval plaatsvindt moet de werkgever de schade daarvan vergoeden, behalve als hij kan bewijzen dat hem niks te verwijten valt.

Dit kan de werkgever bijvoorbeeld doen door aan te tonen dat de werkplek veilig was en hij ook veiligheidsmaatregelen heeft genomen. Hij moet ook, zeker bij gevaarlijk werk, goede uitleg en instructies geven aan het personeel. Daarnaast moet de werkgever er ook op toezien dat die instructies worden nageleefd. De werkgever is ook niet aansprakelijk als hij kan aantonen dat de werknemer het ongeluk opzettelijk heeft veroorzaakt of bewust roekeloos was.

Daarnaast kan natuurlijk ook een collega op het werk schade veroorzaken. Ook in dat geval is de werkgever in principe aansprakelijk. En let op: ook tijdens een bedrijfsuitje, tijdens de pauze of wanneer de werknemer voor zijn werk onderweg is kan de werkgever aansprakelijk zijn. De werkgever is bij een ongeval onder werktijd dus eigenlijk bijna altijd aansprakelijk.

Letselschade bij sport en spel

Als iemand vrijwillig deelneemt aan een sport, loopt hij of zij daarbij het risico dat er een blessure wordt opgelopen. Met name bij contactsporten. Er is dus niet snel sprake van een letselschade waarbij de veroorzaker aansprakelijk is en een schadevergoeding moet betalen. De Hoge Raad heeft namelijk bepaald dat er bepaalde gedragingen bij sport zijn die men kan verwachten als deelnemer of toeschouwer bij een sport. Je moet dan ook van uit gaan dat er bepaalde gevaren zijn en je neemt deze als het ware voor lief door deel te nemen of te komen kijken.

Dat is echter anders als er sprake is van bewuste roekeloosheid en dus van bijna opzettelijk onsportief gedrag. Dan is sprake van een onrechtmatige daad. Denk daarbij aan een kopstoot, klap tegen iemands hoofd of een extreem grove sliding. In die gevallen is er dus wel sprake van aansprakelijkheid. Of er sprake is van een onrechtmatige daad hangt af van het antwoord op de vraag of de actie op het sportveld (of bij het spel) thuis hoort of niet. Is er sprake van een “doodschop” dan kan er sprake zijn van een onrechtmatige daad en kan degene die de overtreding maakte als verantwoordelijke partij schadeplichtig zijn.

Ook hier geldt dus weer: zorg voor bewijs. Geeft de scheidsrechter een rode kaart, wat staat er op het wedstrijdformulier, zijn er beelden gemaakt van het voorval etc.

Tot slot

Letselschade heeft een enorme impact op uw leven. Dat moet u niet onderschatten. Emotioneel, financieel of lichamelijk laat een ongeval grote schade achter. U doet er dan ook goed en verstandig aan om een letselschadeadvocaat in te schakelen. Een gespecialiseerd advocaat die u belangen optimaal behartigt en het beste resultaat voor u behaalt.

Heeft u vragen of wilt u worden bijgestaan door Van der Zwan Advocaten? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op voor een juridisch intakegesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Over ons

Van der Zwan Advocaten is een advocatenkantoor in Den Haag dat is gespecialiseerd in aansprakelijkheid, verzekeringen en letselschade.