Aansprakelijkheid en Schade

U heeft schade opgelopen: dit kan zowel letselschade als materiële schade zijn. Hiervoor wilt u de andere partij aansprakelijk stellen. Schade kan worden veroorzaakt door een verkeersongeval, maar bijvoorbeeld ook indien een andere partij zijn afspraken niet nakomt (wanprestatie) . Ook kan er schade ontstaan zonder dat er een contractuele relatie tussen partijen bestaat, maar wanneer er toch schade wordt berokkend. In dat geval is sprake van een onrechtmatige daad.

Heeft u schade geleden en wilt u deze schade vergoed zien? Of bent u aansprakelijk gesteld voor schade? Van der Zwan Advocaten kan u hierbij bijstaan.

Letselschade

De meeste mensen hebben wel een idee over wat letselschade is. Denk bijvoorbeeld maar aan een whiplash ten gevolge van een kop-staartbotsing, aan een werknemer die onder werktijd gevallen is of aan een medische misser. Meestal wordt bij letselschade aan lichamelijk letsel gedacht. Maar onder letselschade valt ook geestelijk letsel. Letselschade is lichamelijke of psychische schade die iemand ondervindt waarvoor een ander aansprakelijk te stellen is

Wij specialiseren ons in zaken waar (letsel)schade is ontstaan door:

Materiële schade

Maar u lijdt ook schade indien u een ondeugdelijk product heeft gekocht. Dit kan bijvoorbeeld een bank, auto of boot zijn. Als u als consument een product koopt bij een bedrijf, wordt u extra beschermd door de wet.

Contractbreuk

Heeft u een contract gesloten met een aannemer, maar levert deze niet het afgesproken werk? Ook dan heeft u schade en kunt u deze schade verhalen. Ons kantoor kan u hierbij bijstaan. Hieronder treft u een aantal artikelen aan waarin specifieke vormen van contractbreuk worden besproken:

Schadevergoeding

Schade valt uiteen in materiële en immateriële schade. Bij het vergoeden van materiële schade kan gedacht worden aan schade aan kleding of auto, medische kosten en inkomstenderving. Immateriële schade is de opgelopen emotionele schade. Met betrekking tot het vergoeden van laatstgenoemde schade (de ‘gederfde levensvreugde’) wordt ook wel gesproken van ‘smartengeld’. In beginsel heeft vaak alleen het slachtoffer recht op een schadevergoeding maar onder bepaalde omstandigheden komen ook derden in aanmerking voor een schadevergoeding. Wanneer u letselschade heeft opgelopen door een mishandeling, kunt u uw schade vergoed krijgen door het zogenaamde Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Gratis advocaat inschakelen

Vaak is bij een ongeval een partij aansprakelijk. In zo’n geval wordt de schade door de (verzekeraar van de) veroorzakende partij meestal ook erkend. U heeft dan recht op schadevergoeding. In dat geval worden ook uw juridische kosten volledig vergoed en hoeft u dus geen advocaatkosten te maken. Wilt u meer weten over uw rechtspositie en eventuele proceskosten? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op voor een juridisch intakegesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.