Aansprakelijkheid en schade

Aansprakelijkheid en schade horen bij elkaar. Maar of iemand ergens aansprakelijk voor is, is eigenlijk alleen maar van belang als er ook schade is geleden. U moet dus eigenlijk altijd eerst kijken of u schade lijdt. Als de schade kan worden aangetoond, kan deze worden verhaald op de aansprakelijke. Wel dient u diegene eerst schriftelijk aansprakelijk stellen. Dat heet een aansprakelijkstelling. Verder moet er een oorzakelijk verband tussen de gebeurtenis en de schade worden aangetoond. Dit heet het causaal verband.

Iemand kan aansprakelijk zijn voor eigen handelen.  In de Wet (Burgerlijk Wetboek) wordt dit schuldaansprakelijkheid genoemd. Hierbij moet er wel sprake zijn van enige verwijtbaarheid. Er kan namelijk soms ook sprake zijn van overmacht. Overmacht wordt echter niet snel aangenomen.

Maar iemand kan ook aansprakelijk zijn omdat hij of zij een bepaalde hoedanigheid (ouder, eigenaar van een huis, werkgever etc.) heeft. Dit wordt risicoaansprakelijkheid genoemd. Hierbij speelt ‘schuld’ of “verwijtbaarheid” geen rol. Als het risico zich voordoet dan staat daarmee de aansprakelijkheid vast. Denk bijvoorbeeld aan de eigenaar van een huis die aansprakelijk is voor de opstal. Andere voorbeelden zijn de aansprakelijkheid voor een dier (paarden, honden), aansprakelijkheid van ouders voor hun kinderen jonger dan 14 jaar (of 15 of 16 jaar), en van werkgevers voor de daden of nalaten van hun ondergeschikten. Deze vorm van risicoaansprakelijkheid wordt ook ook wel kwalitatieve aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid kan op 3 verschillende manieren ontstaan, worden gevestigd, te weten:

  • uit contract of overeenkomst. Denk aan bijvoorbeeld wanprestatie (toerekenbare tekortkoming);
  • door een onrechtmatige daad waarbij een onderscheid wordt gemaakt in schuldaansprakelijkheid en risicoaansprakelijkheid;
  • rechtmatige daad, dit zijn volgens de wet daden die niet onrechtmatig zijn maar die toch een verplichting tot schadevergoeding opleveren. Denk aan zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking

Van der Zwan Advocaten houdt zich met name bezig op de gebieden van:

Schade

Schade kan bestaan uit materiële schade ook wel vermogensschade genoemd. Denk daarbij aan geleden verlies, gederfde winst maar ook redelijke kosten ter beperking of vaststelling van de schade en incassokosten vallen daaronder. Bij het begroten van deze schade kan onder andere gebruik worden gemaakt van aankoopfacturen, offertes voor herstel en reparatie, een deskundige taxatierapport van de schade.

Daarnaast kan sprake zijn van immateriële schade, het smartengeld door ondergaan leed.

Bij het beoordelen van (uw)  schade werken maken wij vaak gebruik van externe deskundige die in complexe gevallen een gedetailleerde schadeberekening opstellen. Zo weet u dat de hoogst mogelijk schade ook daadwerkelijk voor u geclaimd gaat worden.

Voorbeelden

Hieronder treft u voorbeelden aan van soorten aansprakelijkheid waarmee wij u kunnen helpen:

Aansprakelijk gesteld?

Bent u aansprakelijk gesteld en bent u het hier niet mee eens? Kijk dan snel op een van de volgende pagina’s:

Contact

Wij kunnen u ook bijstaan indien u(w bedrijf) aansprakelijk wordt gesteld en door een andere partij wordt gedagvaard. Heeft u een dagvaarding ontvangen of wilt u meer weten over uw rechtspositie en eventuele proceskosten? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of info@vanderzwanadvocaten.nl.