Ziekte bij de werknemer

U heeft een arbeidsovereenkomst en u heeft zich bij uw werkgever ziek gemeld. Uw werkgever geeft aan dat hij de arbeidsovereenkomst wil beëindigen en u wordt een vaststellingsovereenkomst aangeboden. Of uw werkgever geeft aan dat uw ziektedagen worden vervangen door vakantiedagen? Wat zijn uw rechten als werknemer in dergelijke situaties en welke plichten heeft uw werkgever?

Ziekte

Als zieke werknemer dient u uw werkgever op de hoogte te stellen van het feit dat u door ziekte of gebreken niet in staat bent om te werken. Veelal zal de werkgever vervolgens de arbodienst inschakelen die een deel van de ziektebegeleiding op zich neemt en nagaat of u daadwerkelijk ziek bent. Verscheidene medische gegevens waarover de bedrijfsarts beschikt dienen niet aan uw werkgever kenbaar te worden gemaakt, ook niet indien de werkgever hier om verzoekt. Dit is enkel uitgezonderd indien u hier zelf toestemming voor heeft verleend.

Loon

Over de periode dat u ziek bent is de werkgever wettelijk verplicht uw loon door te betalen. Afhankelijk van de hoogte van het loon en de van toepassing zijnde cao, dient de werkgever in beginsel 70% van het loon gedurende het eerste jaar aan u door te betalen. Dit kan hoger zijn indien dit (bijvoorbeeld bij cao) is overeengekomen.

Overige verplichting(en) werkgever

Indien mogelijk sprake is van langdurige ziekte dient uw werkgever in samenwerking met u een
re-integratiedossier op te stellen. Afhankelijk van de duur van de ziekte dient de werkgever onder meer een probleemanalyse op te stellen, een plan van aanpak, de evaluatie hiervan etc.

Opzegverbod

Gedurende uw ziekte is het voor de werkgever niet mogelijk de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Het verbod heeft in principe betrekking op een periode van twee jaren. Het opzegverbod tijdens ziekte is enkel niet van toepassing bij: ontslag in de proeftijd, ontslag op staande voet, of ontslag bij faillissement of bedrijfsbeëindiging. Als uw contract afloopt, is het voor uw werkgever overigens wel mogelijk om deze af te laten lopen en niet te verlengen.

Vaststellingsovereenkomst

Vanwege het bovenstaande komt het regelmatig voor dat de werkgever gedurende uw ziekte u een vaststellingsovereenkomst voorlegt met het (niet zo) vriendelijke verzoek deze te ondertekenen.

Afgezien van het feit dat de door de werkgever aangeboden vaststellingsovereenkomst vaak niet voldoet aan uw (financiële) wensen en wettelijke rechten – bijvoorbeeld een billijke vergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen van uw werkgever – leidt ondertekening mogelijk tot negatieve consequenties. Sprake is van het beëindigen van het dienstverband met wederzijds goedvinden waardoor u (dus) verwijtbaar werkloos bent. Verwijtbare werkloosheid staat op gespannen voet met bijvoorbeeld de door ingediende WW-aanvraag.

Juridische toetsing

In bijna alle gevallen wordt er door de werkgever in het ontslagvoorstel al een bedrag aangeboden voor het juridisch laten toetsen van de vaststellingsovereenkomst. Maak hier dus ook gebruik van!

Van der Zwan Advocaten

Heeft u zich bij uw werkgever ziek gemeld en weigert de werkgever uw loon door te betalen, of neemt uw werkgever vervolgens bij u vakantiedagen op, dan wel wenst de werkgever middels een vaststellingsovereenkomst het dienstverband te beëindigen en vraagt u zich af wat uw rechten en juridische mogelijkheden zijn, dan is het raadzaam om een specialist van Van der Zwan te raadplegen. U kunt te allen tijde vrijblijvend contact opnemen met ons advocatenkantoor. U kunt ons telefonisch bereiken via 070 – 789 00 90. Vanzelfsprekend kunt u ons ook per e-mail bereiken op info@vanderzwanadvocaten.nl.

Over ons

Van der Zwan Advocaten is een advocatenkantoor in Den Haag dat is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht, letselschade en procesrecht.

Contact

Van der Zwan Advocaten
Dr. Lelykade 12 B
2583 CM Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@vanderzwanadvocaten.nl