Wilt u van een overeenkomst af? Lees hier hoe een overeenkomsten kunt beeindigen!

Verbintenissenrecht

Als ondernemer word je overstelpt met verschillende overeenkomsten. Zo zijn er onder meer overeenkomsten van opdracht met opdrachtgevers en klanten, overeenkomsten voor de huur van (bedrijfs)panden en roerende zaken waaronder voertuigen en machines en overeenkomsten van geldlening of krediet. Komt uw contractpartner een overeenkomst niet na of wilt u vanwege een andere reden van een overeenkomst af?   

Op welke manier kan een overeenkomst eindigen?

In Nederland staat het partijen in principe vrij om de voorwaarden (waaronder de beëindiging van een overeenkomst) met elkaar te bepalen. Dit is het beginsel van contractsvrijheid. In sommige bijzondere overeenkomsten kunnen in de wet hierover nadere (dwingende) bepalingen zijn opgenomen. Zo bestaan er specifieke regels voor: koopovereenkomsten, huurovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, agentuurovereenkomsten, verzekeringsovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht en overeenkomsten tot aanneming van werk. Soms kan van deze regels worden afgeweken. In algemeenheid kan een overeenkomst eindigen:

  1. door beëindiging van rechtswege;
  2. met wederzijds goedvinden;
  3. door opzegging;
  4. door ontbinding;
  5. door vernietiging, en
  6. door een beroep te doen op de nietigheid van de overeenkomst.

Wat betekent het als een overeenkomst van rechtswege eindigt?

De meest makkelijke manier waarop een overeenkomst kan eindigen is door beëindiging van rechtswege. Indien een overeenkomst van rechtswege eindigt dan betekent dit dat de einddatum of doel in de overeenkomst is bereikt.

Wat betekent het als een overeenkomst met wederzijds goedvinden eindigt?

Als partijen onderling afspreken dat de overeenkomst eerder eindigt dan aanvankelijk overeengekomen dan eindigt de overeenkomst (eerder) met wederzijds goedvinden van de contractpartner.

Wat betekent het als een overeenkomst door opzegging eindigt?

Als één partij bij de overeenkomst tussentijds de overeenkomst beëindigt, dus voor de overeengekomen einddatum, dan spreekt men van opzegging van de overeenkomst. Geen toestemming van de andere contractspartij is hierbij nodig. Zelfstandig zegt u dan de overeenkomst op. Vaak geldt bij het opzeggen van een overeenkomst een opzegtermijn en/of gelden andere voorwaarden.

Wat betekent het als een overeenkomst door ontbinding eindigt?

Anders dan bij de hierboven genoemde manieren van eindigen van een overeenkomst is ontbinding van een overeenkomst specifiek bij wet geregeld. Artikel 265 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (‘BW’) bepaalt dat een overeenkomst kan worden ontbonden wanneer de andere partij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen. Lees meer over wanprestatie is dit blogartikel.

Bij het ontbinden van een overeenkomst geldt geen opzegtermijn. De overeenkomst eindigt op het moment dat deze is ontbonden. Ten slotte heeft ontbinding anders dan bijvoorbeeld bij opzegging, gevolgen voor het verleden: alle afspraken worden/moeten in principe ongedaan gemaakt worden. Er ontstaat een ongedaansmakingsverbintenis voor partijen (artikel 6:271 van het BW).

Wat betekent het als een overeenkomst door vernietiging eindigt?

Anders dan bij opzegging of ontbinding wordt de overeenkomst bij vernietiging geacht nooit te hebben bestaan, maar wel pas op het moment dat die vernietiging van de overeenkomst wordt ingeroepen.  Vernietiging heeft dus terugwerkende kracht (artikel 3:53 van het BW). De ongeldigheid van de overeenkomst moet dus worden ingeroepen door een contractspartij. Dit hoeft u echter niet. U kunt de overeenkomst ook in stand laten.

Een overeenkomst kan worden vernietigd als er sprake is van een wilsgebrek. De wet kent vier wilsgebreken: bedreiging, bedrog, dwaling en misbruik van omstandigheden (artikel 3:44 van het BW).  Bij een wilsgebrek was er wel sprake van een wil tot het aangaan van de overeenkomst, maar was deze wil beïnvloed of gebrekkig.

Als de overeenkomst vernietigd is dienen de gevolgen van deze ongeldige overeenkomst zo veel mogelijk ongedaan gemaakt te worden.

Wat betekent het als u een beroep doet op de nietigheid van een overeenkomst?

Een overeenkomst is nietig wanneer deze in strijd is met de goede zeden of de openbare orde  (artikel 3:40 BW). Een overeenkomst is ook nietig wanneer de wet een bepaalde overeenkomst specifiek verbiedt. Voorts is een overeenkomst nietig als voor beide partijen er zo veel onduidelijk is dat de overeenkomt daardoor onbepaalbaar is (artikel 6:227 van het BW). Als een overeenkomst nietig is dan wordt deze geacht nooit bestaan te hebben.

Anders dan bij de vernietiging van een overeenkomst, wordt een nietige overeenkomsten vanaf het moment dat die is aangegaan geacht niet bestaan te hebben, terwijl een vernietigde overeenkomst pas niet meer bestaat op het moment dat deze is vernietigd.  Wanneer de overeenkomst is geëindigd hangt dus af van de vraag of sprake is van nietigheid of vernietigbaarheid. Nietigheid van een overeenkomst kan overigens door eenieder worden ingeroepen.

Advocaat verbintenissenrecht in Den Haag nodig?

Zwan Advocaten is gespecialiseerd op het gebied van verbintenissenrecht. Onze advocaten verbintenissenrecht zijn specialist en behalen voor u het maximale resultaat. Vele uitermate tevreden klanten gingen u voor! U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@zwanadvocaten.nl Ook kunt u uw gegevens achterlaten en dan nemen wij contact met u op!

 

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl