De procedure van de Wet WIA

Indien u een WIA-uitkering heeft aangevraagd bij het UWV dan neemt het UWV binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag en krijgt u te horen of u wel of geen uitkering krijgt en zo ja, hoe hoog deze is. Indien u het niet eens bent met deze beslissing (bijvoorbeeld omdat het UWV onvoldoende rekening heeft gehouden met uw beperkingen) dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Ons kantoor is gespecialiseerd in het voeren van dergelijke procedures. In dit artikel leest u meer over de procedure en de wet WIA.

Wet WIA

De belangrijkste arbeidsongeschiktheidsregeling is de Wet WIA. De WIA is in de plaats gekomen voor de WAO en staat voor de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Groot verschil tussen de WAO en de WIA is dat de wetgever bij de WIA de nadruk heeft willen leggen op wat de werknemer nog wel kan. Centraal staat daarom niet de arbeidsongeschiktheid maar het begrip arbeidsgeschiktheid bij het bepalen van het type uitkering waarvoor de werknemer in aanmerking komt. De WIA omvat twee regelingen namelijk de WGA en de IVA. Hieronder wordt nader ingegaan op deze twee regelingen en op het maken van bezwaar tegen een afwijzende beslissing op uw aanvraag van een uitkering.

WGA: wanneer u weer gedeeltelijk zou kunnen werken

De WGA staat voor Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten. U kunt een WGA-uitkering aanvragen wanneer u door uw beperkingen wel kunt werken maar minder kunt verdienen dan het loon dat u vóór uw arbeidsongeschiktheid verdiende (dit is de zogeheten restverdiencapaciteit). Ook heeft u mogelijk recht op een WGA-uitkering wanneer u tijdelijk helemaal niet kunt werken. Om te bepalen of u recht heeft op een WIA-uitkering wordt allereerst gekeken naar de moeite die gedaan is om u weer volledig te kunnen laten werken. Hierna wordt uw gezondheid besproken met de verzekeringsarts en wanneer deze oordeelt dat u weer (gedeeltelijk) kunt werken hebt u nog een gesprek met een arbeidsdeskundige. Er bestaan drie soorten WGA-uitkeringen.

IVA: wanneer u niet meer kunt werken

De IVA staat voor Inkomensvoorziening voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten. Wanneer blijkt dat u door uw ziekte volledig arbeidsongeschikt bent komt u in aanmerking voor een IVA-uitkering. Indien de kans klein is dat dit in de toekomst gaat veranderen kunt u onder bepaalde omstandigheden al eerder (dan na bijna twee jaar arbeidsongeschiktheid) een WIA-uitkering aanvragen.

Geduide functies

In eerste instantie beoordeelt een verzekeringsarts van het UWV uw medische gesteldheid. Vervolgens vindt een arbeidskundig onderzoek plaats waarbij een arbeidsdeskundige van het UWV vaststelt welke beroepen u nog zou kunnen verrichten ondanks de door de verzekeringsarts geconstateerde beperkingen. Het middelste loon dat de werknemer nog kan verdienen met deze beroepen vormt de restverdiencapaciteit. Op basis daarvan wordt uw arbeidsongeschiktheidspercentage bepaald in de zin van de WIA. Indien u van mening bent dat u deze beroepen niet kunt verrichten vanwege uw beperkingen – en het arbeidsongeschiktheidspercentage hierdoor niet klopt – dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Voor wie?

De advocaten van Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Zwan Advocaten
Frederik Hendriklaan 59A

Postbus 17462

2502 CL Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl