Wanneer mogen incassokosten in rekening worden gebracht?

3 maart 2017– U heeft een schuldenaar (debiteur) en wil deze vordering zo snel mogelijk incasseren. Hoe doet u dit en wanneer mogen er incassokosten in rekening worden gebracht? Voordat u buitengerechtelijke kosten in rekening mag brengen als schuldeiser dient u een laatste aanmaning te versturen. Dit is de zogenaamde ‘’14-dagenbrief’’. De praktijk heeft duidelijk gemaakt dat de rechtbanken niet hetzelfde omgaan met deze 14-dagentermijn. Inmiddels heeft de Hoge Raad (bij arrest van  25 november 2016) hier duidelijkheid over verschaft. In dit artikel zal dit worden belicht.

Uitspraak Hoge Raad 25 november 2016

De Hoge Raad concludeert dat de in art. 6:69 lid 6 BW bedoelde ‘’14-dagentermijn’’ aanvangt daags na de dag waarop de aanmaning door de schuldenaar is ontvangen. Volgens de Hoge Raad krijgt de schuldenaar in ieder geval veertien dagen de gelegenheid het verschuldigde bedrag te voldoen, zonder dat hierbij incassokosten in rekening worden gebracht. Dit houdt in dat de termijn een aanvang neemt daags na de dag waarop de schuldenaar de aanmaning heeft ontvangen. Volgens de Hoge Raad is de brief in de regel op de tweede dag na verzending bezorgd, waarbij een zondag, maandag of officiële feestdag niet meetelt als tussenliggende dag of dag van bezorging. Indien de debiteur de datum van ontvangst betwist draagt de debiteur de bewijslast op welke dag de debiteur de brief heeft ontvangen. Indien de schuldeiser een onjuist termijn heeft gesteld is een herstel door het geven van een extra betalingstermijn niet mogelijk. Tot slot concludeert de Hoge Raad dat bij een tijdige deelbetaling de hoogte van het verschuldigde incassobedrag wordt bepaald op grond van de hoogte van het niet tijdig betaalde gedeelte.

Wie is de debiteur?

De regel, dat het sturen van een ‘’14-dagenbrief’’ verplicht is indien u in aanmerking wilt komen voor een vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, geldt niet als de debiteur een bedrijf is. De wettelijke regeling is ook van toepassing op bedrijven, maar sprake is van regelend recht. Bedrijven kunnen van de wettelijke regeling afwijken in bijvoorbeeld de algemene voorwaarden.

Zaak op tegenspraak

Voert een debiteur inhoudelijk verweer dan betreft dit een ‘’zaak op tegenspraak’’. In een zaak op tegenspraak kan niet worden volstaan met een incassoprocedure. Indien in een dergelijke zaak de datum van ontvangst van de ‘‘14-dagenbrief’’ wordt betwist, zal de schuldeiser niet terug kunnen vallen op de eerder genoemde ervaringsregels van de Hoge Raad en zal de schuldeiser alsnog voldoende feiten en omstandigheden moeten stellen en deze zo nodig moeten bewijzen.

Heeft u hulp nodig bij het incasseren van uw vordering?

Bent u schuldeiser dan wel schuldenaar en vraagt u zich af wat het arrest van de Hoge Raad voor u inhoudt of wilt u dat ons kantoor uw vordering(en) namens u incasseert? U kunt ons bereiken via nummer 070 – 789 00 90. Vanzelfsprekend kunt u ons ook per e-mail bereiken op info@vanderzwanadvocaten.nl

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl