Verklaring Omtrent Gedrag voor Rechtspersonen

Een Verklaring Omtrent Gedrag voor Rechtspersonen (VOG RP) is een schriftelijke verklaring voor uw onderneming om de integriteit van uw onderneming aan te kunnen tonen, bijvoorbeeld aan uw klanten. De VOG RP kan nodig zijn in uw dagelijks handelen als ondernemer zijnde bijvoorbeeld het afsluiten van een contract.

Aanvraag

De VOG RP wordt aangevraagd door een vertegenwoordiger van een rechtspersoon. De vertegenwoordiger kan een bestuurder zijn, maar ook een vennoot of beheerder. Van belang is dat de aanvrager hiertoe bevoegd is op grond van de statuten van de rechtspersoon of op grond van een daartoe verleende machtiging. In de aanvraag dienen de volgende documenten te worden bijgevoegd:

  • uittreksel KvK;
  • omschrijving doel aanvraag;
  • kopie geldig legitimatiebewijs van de personen op het ingevulde aanvraagformulier;
  • kopie statuten of verleende machtiging.

Onderzoek

Indien de VOG RP is aangevraagd wordt onderzocht of de aanvrager eerder in aanraking met Justitie is geweest vanwege het plegen van strafbare feiten. De in het justitieel documentatieregister opgenomen strafbare feiten zoals onherroepelijke veroordelingen, sepots en transacties worden in het onderzoek meegenomen. Tevens wordt onderzoek verricht naar eventuele strafbare feiten van de onderneming en alle werknemers met sleutelposities binnen deze onderneming.

Weigering

Indien de afgifte van de VOG RP mogelijk wordt afgewezen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. U heeft vervolgens de mogelijkheid om binnen 14 dagen uw zienswijze tegen de beslissing tot afwijzing van de VOG RP in te dienen. Uw zienswijze dient een juridische insteek te hebben.

Definitieve afwijzing

Indien uw zienswijze niet heeft geleid tot afgifte van de VOG RP, en uw aanvraag definitief is afgewezen, kunt u bezwaar instellen. Net als bij het indienen van uw zienswijze dient het bezwaar een juridische insteek te hebben.

Wat kan Van der Zwan Advocaten voor u betekenen?

Indien u ervoor kiest om uw zienswijze in te dienen en/of beroep in te dienen, adviseren wij gebruik te maken van de specialistische kennis van Van der Zwan Advocaten. De procedure aangaande de VOG RP is strikt en moeilijk te peilen zonder inmenging van een juridisch specialist. Met name indien de VOG RP is geweigerd en u in het beroep juridische gronden dient aan te voeren waardoor mogelijk alsnog een VOG RP wordt verleend betreft een inhoudelijk lastige procedure. Van der Zwan Advocaten staat u graag bij terzake het:

Juridische hulp nodig?

Bent u ondernemer en wenst u een Verklaring Omtrent Gedrag Rechtspersonen te verkrijgen, dan wel heeft u een aanvraag ingediend en is of wordt deze (mogelijk) afgewezen, dan doet u er verstandig aan om Van der Zwan Advocaten in te schakelen. Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op voor een juridisch intakegesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl

 

Voor wie?

Van der Zwan Advocaten staat ondernemers in het MKB bij waaronder ZZP ‘ ers, vennoten in een vof, verenigingen, stichtingen en coöperaties.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl