Uw wederpartij komt zijn verplichtingen niet na: wat kunt u doen?

Wat is wanprestatie?

U heeft een overeenkomst met iemand gesloten, maar uw wederpartij komt de gemaakte afspraak niet of gebrekkig na. Dan is er sprake van wanprestatie. Maar wat kunt u dan doen en welke juridische acties kunt u ondernemen? 

Voordat u eigenlijk maar iets juridisch kunt doen moet er allereerst voldaan worden aan een aantal vereisten.

Zorg voor een ingebrekestelling en verzuim

Wanprestatie is een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis. Er is sprake van een tekortkoming in de nakoming als uw wederpartij de gemaakte afspraak niet, niet tijdig of ondeugdelijk nakomt. Voordat u verder stappen kunt nemen moet er sprake zijn van verzuim van uw contractpartner. U dient daarom eerst uw wederpartij, de schuldenaar, in gebreke te stellen. Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning waarbij uw wederpartij, de schuldenaar, een laatste kans wordt gegeven om, vóór de door u gestelde redelijke termijn, alsnog volgens de gemaakte afspraken na te komen. Wat een redelijke termijn is hangt af van alle omstandigheden van het geval. Maar met een termijn van 14 dagen zit u meestal wel goed.

Voldoet uw wederpartij na het verstrijken van de gestelde termijn uit de ingebrekestelling nog steeds niet aan de overeenkomst, dan is de schuldenaar in verzuim. Het is echter ook mogelijk dat de nakoming van de gemaakte afspraken al niet meer mogelijk is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de levering van een schilderij dat vernietigd is. In dit geval is geen ingebrekestelling vereist en is uw tegenpartij direct in verzuim. U kunt in het geval van verzuim een aantal juridische acties instellen.

1. Nakoming vorderen

Indien nakoming van de overeenkomst nog mogelijk is, kunt u deze nakoming van de overeenkomst vorderen. Deze vordering tot nakoming kan worden ingesteld bij de rechtbank.

2. Ontbinden en ontbinding vorderen

Ook kunt u de overeenkomst ontbinden. Ontbinding houdt in dat de overeenkomst wordt beëindigd. Uw wederpartij dient in dat geval wel in verzuim te zijn.

3. Opschorten

Heeft u zelf nog niet voldaan aan uw verplichting uit de overeenkomst? Dan kunt u uw eigen nakoming ook opschorten. Hiervoor moet u allereerst een opeisbare vordering hebben. Dit houdt in dat uw wederpartij direct zou moeten presteren. Stel dat u heeft afgesproken om op 1 maart 2023 te leveren. Op 28 februari 2023 is de vordering dan dus nog niet opeisbaar.

Als uw wederpartij vervolgens niet op 1 maart 2023 nakomt, kunt u uw wederprestatie opschorten. Vereiste is wel dat er voldoende samenhang moet zijn tussen de verbintenis die u wilt opschorten en de verbintenis van uw wederpartij die niet wordt nagekomen. Dit is het geval als het uit een en dezelfde rechtsverhouding komt. Zoals bijvoorbeeld enerzijds de levering van het schilderij en anderzijds de betaling van de koopsom.

Indien er afgesproken is dat u op 28 februari 2023 zal presteren en uw wederpartij pas op 1 maart 2023 bent u dus (nog) niet gerechtigd om op te schorten, tenzij er gegronde vrees bestaat dat uw wederpartij niet zal nakomen. Dit is het geval als u op 28 februari 2023 bijvoorbeeld al weet dat het schilderij is afgebrand.

4. Schadevergoeding vorderen

Onder omstandigheden kunt u een schadevergoeding vorderen. Dit kan vervangende schadevergoeding zijn of aanvullende schadevergoeding. Hiervoor geldt wel weer een aantal vereisten.

Allereerst moet er sprake zijn van een causaal verband tussen uw schade en de tekortkoming. Anders gezegd moet uw schade voortvloeien uit de tekortkoming.

Daarnaast moet de niet-nakoming aan de schuld van uw wederpartij te wijten zijn of moet dit voor zijn risico behoren te komen. Er zijn echter situaties waarin er sprake is van overmacht. Neem bijvoorbeeld de situatie waarin de levering van een schilderij niet meer mogelijk is, omdat het schilderij vernietigd is door een brand. Uw wederpartij kan zich dan mogelijkerwijs beroepen op overmacht, waardoor de tekortkoming in de nakoming niet toerekenbaar is. Er is dan ook geen verplichting tot nakoming.

Juridische hulp nodig? 

Heeft u te maken met een wederpartij die niet, niet tijdig of gebrekkig nakomt? Van der Zwan Advocaten is gespecialiseerd in verbintenissenrecht en helpt u graag. Neem  contact op met ons kantoor, bel ons op het nummer 070 – 789 00 90 of mail ons via info@zwanadvocaten.nl.

 

 

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl