Schade wanprestatie/contractbreuk

Er zijn vele verschillende zaken die ertoe kunnen leiden dat hetgeen tussen partijen is overeengekomen niet wordt nagekomen. Als gevolg van niet-nakoming door de wederpartij van de overeenkomst lijdt de ander schade. Enkele voorbeelden zijn:

 • een auto is verkocht en geleverd, maar de wederpartij betaalt niet;
 • Guus Meeuwis zou zingen in de Ziggo Dome, maar komt niet opdagen;
 • een pasgetrouwd koppel heeft een bruidssuite in een hotel geboekt, maar krijgt deze niet omdat de eigenaar van het hotel de bruidssuite al heeft verhuurd aan Bruce Springsteen;
 • u bent ondernemer en een levering is verlaat, waardoor u schade lijdt;
 • er wordt wel tijdig geleverd, maar de goederen zijn beschadigd;
 • de geleverde diensten aan uw onderneming zijn niet naar behoren uitgevoerd.

Wanprestatie

Wanneer u een overeenkomst heeft met een andere partij en deze zijn verplichtingen niet nakomt is er sprake van wanprestatie, ofwel contractbreuk. Zowel het in zijn geheel niet nakomen van verplichtingen of het deels niet nakomen van zijn verplichtingen, vallen onder wanprestatie. Nu duidelijk is wat wanprestatie inhoudt, is het van belang te weten welke mogelijkheden u heeft als benadeelde partij.

Als gevolg van de wanprestatie heeft u een aantal juridische mogelijkheden:

 • het vorderen van nakoming van de overeenkomst;
 • opschorting (het niet-verrichten) van uw eigen (betalings)verplichtingen;
 • ontbinding van de overeenkomst;
 • schadevergoeding eisen (ingebrekestelling vereist voor intreden verzuim).

Wanneer toegestaan?

In verreweg de meeste gevallen levert wanprestatie de hierboven aangehaalde mogelijkheden van opschorting, ontbinding en schadevergoeding op. Er zijn echter gevallen waarin een uitzondering wordt gemaakt:

 • overmacht (de wederpartij draagt geen schuld voor het niet nakomen van de overeenkomst)
 • omstandigheden die niet bij het sluiten van de overeenkomst voorzien zijn of hadden kunnen worden
 • situaties waarin de redelijkheid en billijkheid met zich meebrengen dat bijvoorbeeld ontbinding/schadevergoeding niet mogelijk is.

Uiteraard kunnen ook andere situaties ervoor zorgen dat een contract niet meer nageleefd hoeft te worden. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer het contract vernietigd of nietig blijkt te zijn.

Wat kan Van der Zwan Advocaten voor u betekenen?

Ons kantoor kan u informeren over uw juridische positie en daarnaast de wederpartij aanschrijven. Indien nodig kunnen wij ook een gerechtelijke procedure opstarten teneinde de wederpartij te dwingen tot nakoming.

Neem direct contact met ons op!

Heeft u te maken met een wederpartij die niet, dan wel gedeeltelijk, nakomt en vraagt u zich af welke handelingen u kunt verrichten, neem dan (vrijblijvend) contact op met ons advocatenkantoor. U kunt ons bereiken via nummer 070 – 789 00 90. Vanzelfsprekend kunt u ons ook per e-mail bereiken op info@vanderzwanadvocaten.nl.