Schade aan uw nieuwbouwhuis?

Het is de nachtmerrie van iedere huizenkoper. U dacht een luxe nieuwbouwhuis gekocht te hebben, maar niets is minder waar. Enige tijd na oplevering ontstaan er gebreken. Dit kan van alles zijn, van ongewenste tocht tot verwarmingsproblematiek of zelfs gevaarlijke constructiegebreken of gezondheidsproblemen. Er zijn diverse manieren om de aannemer aansprakelijk te stellen voor de gebreken en de door u geleden schade en ongemakken. Schakel hiervoor een advocaat Bouwrecht in.

Garantie- en/of waarborgregeling

Ten eerste kan sprake zijn van een afgegeven garantie door de verkoper/aannemer. Dit is dan opgenomen in de koop-/aannemingsovereenkomst. Een bekende garantie is die van het GIW (Garantie-Instituut Woningbouw). Indien de GIW-garantie op uw woning van toepassing is, kunt u precies terugvinden hoe lang de garantieduur is van ieder onderdeel van uw woning. Indien zich binnen deze periode een gebrek openbaart, kunt u zich op de garantie beroepen. Wel kan het zo zijn dat er bepaalde (onderhouds)vereisten worden gesteld om met succes aansprak op de garantie te maken.

Bouwbesluit

Ten tweede dient te zijn voldaan aan alle constructienormen en wettelijke (Bouw)besluiten. Zo dient een verkoper/aannemer zich te houden aan onder andere het toepasselijke Bouwbesluit, de opgenomen NEN-normen en dient hij de juiste werkwijze(n) in acht te nemen. Als hieraan niet is voldaan, kunt u dit aanvoeren teneinde uw schade vergoed te zien.

Wanprestatie

Ten derde kunt u zich wellicht beroepen op wanprestatie (c.q. contractbreuk). De verkoper/aannemer is tenslotte tekort geschoten in de nakoming van de op haar rustende verbintenis. U bent immers overeengekomen dat u een veilige, bewoonbare en complete woning zou verkrijgen in ruil voor een bepaalde koop-/aanneemsom.

Verborgen gebreken

Ten vierde kan sprake zijn van verborgen gebreken. Hiervan is sprake als het gebrek door de koper niet eerder dan het tijdstip van ontdekking gevonden/vastgesteld had kunnen worden. Veelal staat een verborgen gebrekenregeling in de koop-/aannemingsovereenkomst vermeld alsook in de toepasselijke garantievoorwaarden. Als dit niet het geval is, of de genoemde termijn is reeds verstreken, kan nog een beroep worden gedaan op de wet. Dit kan echter alleen als de verkoper/aannemer van het verborgen gebrek op de hoogte was en dit heeft verzwegen. Als koper dient u het gebrek wel tijdig te melden bij de verkoper (klachtplicht). In dat geval zult u de verkoper in gebreke moeten stellen. Ons kantoor kan u hierbij bijstaan. Verhelpt de verkoper uw klachten niet? Uiterlijk binnen 2 jaar na constatering van de gebreken dient  u een procedure bij de rechter op te starten.

De eis van goed en deugdelijk werk

Ten slotte kan, als al het voorgaande niet van toepassing is op uw situatie, kan nog een beroep worden gedaan op de eis van goed en deugdelijk werk. Deze eis is nergens in de wet omschreven, maar hier is wel veel rechtspraak over. Kort gezegd geeft de eis van goed en deugdelijk werk een  maatstaf aan waaraan iedere aannemer dient te voldoen.

Wat deze eis precies inhoudt, hangt af van de omstandigheden van het geval. Zo is er bijvoorbeeld geen goed en deugdelijk werk geleverd indien de ramen niet blijken te voldoen aan de geluidsnormen, de hoogte van uw vloer (behoorlijk) afwijkt of als de kleur van de door de aannemer gekozen en gebruikte (bak)stenen te veel afwijkt.

Tijdig klagen

Voorts is het zeer belangrijk om tijdig – ofwel binnen een redelijke termijn – te klagen. Dit houdt in dat u in sommige gevallen binnen een bepaalde termijn dient te klagen (bijvoorbeeld binnen de termijn zoals dit in de GIW voorwaarden staat omschreven). Onder ‘binnen een redelijke termijn’ wordt doorgaans binnen twee maanden verstaan.

In ieder geval raden wij u sterk aan zo spoedig mogelijk na het ontstaan/ontdekken van het gebrek te klagen bij de verkoper/aannemer. Klaag bij voorkeur per mail en niet telefonisch. Zo heeft u altijd bewijs van de gevoerde correspondentie. Twijfelt u de gebreken ‘klachtwaardig’ zijn? Neem dan contact op met een advocaat Bouwrecht.

Wij nodigen u graag uit 

Heeft u een gebrekkige woning en is de verkoper/aannemer niet bereid deze (binnen redelijke termijn) te herstellen? Heeft u tijdig geklaagd? Neem dan contact op met een advocaat Bouwrecht van Van der Zwan Advocaten. Wij zorgen ervoor dat u weer kunt genieten van uw nieuwe/gerenoveerde woning!

Ook voor overige schade aan uw woning kunt u bij ons terecht. Neem contact op via info@vanderzwanadvocaten.nl of 070 – 789 00 90 voor een vrijblijvend gesprek!

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl