Misverstanden over vakantiedagen

Naar aanleiding van een tweetal arresten van het Europese Hof van Justitie bleek dat de Nederlandse vakantiewetgeving niet voldeed aan de Europese Arbeidstijdenrichtlijn. Daar het Burgerlijk Wetboek een beperking bevat in de opbouw van vakantiedagen bij ziekte, is vorig jaar een wetsvoorstel ingediend om dit aan te passen. De Eerste Kamer heeft eind mei 2011 ingestemd met deze wetswijziging en derhalve is op 1 januari 2012 de nieuwe regelgeving van kracht gegaan.

Een tweetal veranderingen

Dit brengt voor werknemers en werkgevers een tweetal veranderingen teweeg die ik in dit artikel kort zal toelichten. Ten eerste zal vanaf heden de vakantieopbouw van zieke werknemers worden gelijkgesteld met die van gezonde werknemers. Dit betekent dat ook zieke werknemers recht hebben op vakantie van minimaal viermaal de arbeidsduur per week. Daarnaast is een verduidelijking opgenomen voor het opnemen van vakantiedagen tijdens ziekte. Door een vervaltermijn in te voeren voor 6 maanden voor opgebouwde vakantiedagen wordt enerzijds voorkomen dat er oneindig vakantiedagen kan worden opgespaard door de werknemer en anderzijds worden de financiële consequenties beperkt voor de werkgever.

Dit betekent dat vakantiedagen die zijn opgebouwd in 2012, maar niet voor 1 juli 2013 zijn opgenomen per die datum komen te vervallen. Aangetekend moet worden dat dit alleen geldt voor de wettelijke vakantiedagen (20 dagen bij een fulltime werknemer). Voor bovenwettelijke vakantiedagen blijft een verjaringstermijn van 5 jaar van kracht.

Geen terugwerkende kracht

Een werknemer die zich reeds in 2011 ziek heeft gemeld en bij de aanvang van 2012 nog altijd arbeidsongeschikt is bouwt vanaf 1 januari 2012 het volledige aantal wettelijke vakantiedagen op. De oude regeling waarin alleen over de laatste zes maanden van ziekte vakantiedagen werden opgebouwd gold tot en met 31 december 2011. Daar de nieuwe vakantiewetgeving geen terugwerkende kracht heeft, geldt de volledige opbouw pas vanaf 1 januari 2012.

Regeling alleen van toepassing op wettelijke vakantiedagen

Naast de wettelijke vakantiedagen – het wettelijke vakantiesaldo is te berekenen door de wekelijkse arbeidsduur met vier te vermenigvuldigen – kan een werknemer ook recht hebben op bovenwettelijke vakantiedagen. Dit wordt veelal afgesproken in een cao of verwerkt in de arbeidsvoorwaarden. De nieuwe vakantiewetgeving geldt alleen voor de wettelijke vakantiedagen en niet voor bovenwettelijke. Dit betekent dat een werkgever vanaf heden een duidelijke verlofregistratie moet bijhouden.

3 soorten vakantiedagen tussen 2012 en 2017

Een werkgever dient zodoende onderscheid te maken tussen opgespaarde vakantiedagen voor 1 januari 2012 (daar gold immers de oude regeling), de wettelijke vakantiedagen vanaf 1 januari 2012 (waar de nieuwe vervaltermijn van 6 maanden geldt) en de bovenwettelijke vakantiedagen (daar is geen verandering opgetreden). Voor bovenwettelijke vakantiedagen blijft een verjaringstermijn van 5 jaar van kracht. Dit geldt eveneens voor de vakantiedagen die zijn opgebouwd voor 2012.

Indien u vragen heeft over de nieuwe vakantiewetgeving of graag wilt weten wat voor werking de nieuwe regelgeving op uw situatie heeft dan kunt u te alle tijde contact met ons opnemen, zodat wij u kunnen voorzien van een goed advies!

Voor wie?

De advocaten van Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl