Letselschade

Letselschade is schade die u ondervindt door een verwonding welke is veroorzaakt door betrokkenheid bij een ongeval. Het kan hierbij gaan om een lichamelijke verwonding (zoals een gebroken been of een hersenschudding) of om geestelijk letsel. Het voorval waardoor letselschade is ontstaan is een ingrijpende gebeurtenis die zelfs bij vele jaren herstel nog invloed kan hebben op uw leven.

Het ontstaan van letselschade

 Er zijn oneindig veel situaties/oorzaken waardoor letselschade kan ontstaan. Enkele voorbeelden zijn:

Schade

In de bovenstaande situaties kan schade ontstaan, zowel materiële schade als letselschade. Om een schadevergoeding te vorderen, moet eerst gekeken worden wat precies de schade is. Er zijn verschillende soorten schades die men kan oplopen. Hieronder vindt u een lijst van schades welke u kunt vorderen:

 • arbeidsvermogensschade: het kan zijn dat u door een ongeluk niet kunt werken. Hierdoor kunt u te maken krijgen met inkomensschade in de vorm van loonderving, salariskorting of winstderving;
 • medische kosten: kosten die te maken hebben met een ziekenhuisopname, zoals het eigen risico van de zorgverzekeraar, ambulancevervoer, reiskosten voor familieleden voor het brengen van een bezoek aan u, oppas voor de kinderen;
 • onderhoud en klussen aan woning en tuin: De hulp die u hierbij nodig heeft dient te worden vergoed;
 • kosten van medische behandeling zoals fysiotherapie;
 • huishoudelijke hulp: het kan zijn dat u na een ongeluk thuiszorg heeft moeten inschakelen. Ook mantelzorg, derhalve hulp van familie, vrienden of buren, komt voor vergoeding in aanmerking.

Verder heeft u, wanneer u letselschade heeft opgelopen (in de meeste gevallen) recht op smartengeld, kort gezegd een vergoeding van het doorgemaakte leed dat is ontstaan door het ongeluk.

Wat te doen als u letselschade heeft geleden?

Een medisch adviseur dient te worden ingeschakeld indien vaststaat dat sprake is van schade maar getwist wordt over bijvoorbeeld de volgende vragen:

 • Is het letsel blijvend of tijdelijk?
 • Kan het slachtoffer het werk geheel of gedeeltelijk hervatten en onder welke voorwaarden?
 • Is er sprake van gederfde levensvreugde, wanneer het slachtoffer bijvoorbeeld normaal kan lopen, maar niet meer normaal kan volleyballen?

Eigen administratie bijhouden bij letselschade

Het is aan te raden dat u vanaf het ontstaan van schade nauwkeurig bijhoudt welke kosten u maakt. U dient bonnetjes en facturen zoveel mogelijk te bewaren. Tevens is het aan te raden een overzicht op te stellen van de afstanden die u reist in verband met uw letsel (bijvoorbeeld van en naar het ziekenhuis, maar ook uw huisarts, de fysiotherapeut etc.). Ook het nagaan in hoeverre u door het ongeval minder inkomsten geniet dient u bij te houden. Tot slot dienen alle medische stukken te worden bewaard en dient u van uw artsen zoveel mogelijk informatie over uw letsel op schrift te krijgen.

Wat kan Van der Zwan Advocaten voor u betekenen?

Om te beoordelen of de andere partij aansprakelijk is alsmede te bepalen welke schade dient te worden vergoed doet u er verstandig aan om een belangenbehartiger in de arm te nemen die alle wetten en regels goed kent en in staat is om een rechtvaardige schadevergoeding voor u te realiseren. Van der Zwan Advocaten helpt u graag hierbij. De volgende stappen zullen worden genomen in het schadeafwikkelingsproces:

 • een inventariserend gesprek met u voor het vergaren van de benodigde informatie en het vervolgens bepalen van de juiste route;
 • het opvragen van uw medische informatie;
 • het aansprakelijk stellen van de wederpartij (of zijn/haar verzekeraar);
 • uitbrengen van advies of het door de wederpartij gedane aanbod redelijk is en het voorbehoud die u daarbij mag stellen;
 • het begroten en verhalen van uw volledige schade.

Bovendien is Van der Zwan Advocaten dé aangesloten partner van De Letselschade Advocaat in de regio Den Haag.

Slot

Ondervindt u schade veroorzaakt door een ongeval en wenst u deze schade vergoed te krijgen? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op voor een gratis juridisch intakegesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.