Is uw idee voor een app gestolen?

Het intellectueel eigendomsrecht biedt degene die een ‘intellectuele prestatie’ heeft verricht bescherming tegen onrechtmatige acties van derden. Wanneer u een lied heeft geschreven, een schilderij heeft ontworpen of een nieuwe app heeft ontwikkeld, wilt u niet dat anderen uw ideeën zomaar kunnen kopiëren. Om uw ideeën te beschermen is het intellectueel eigendomsrecht (ofwel het IE-recht) in het leven geroepen.

Verschillende soorten intellectuele eigendomsrechten

Het intellectueel eigendomsrecht bestaat uit onder meer het auteursrecht, het merkenrecht, het octrooirecht en het databankenrecht. Deze IE-rechten zijn niet alleen in de Nederlandse, maar ook in Europese en internationale wetgeving vastgelegd.

Intellectuele eigendomsrechten komen er, kort gezegd, op neer dat de maker van de intellectuele prestatie beschermd wordt. De maker is niet degene die bijvoorbeeld het schilderij heeft geproduceerd, maar degene die de geestelijke schepping ten aanzien van de creatie heeft verricht (ofwel degene die met het idee kwam). Een ander mag het schilderij (en dus het idee) niet zonder meer kopiëren en verkopen.

Auteursrecht

Het auteursrecht is het bekendste intellectueel eigendomsrecht en beschermt werken van letterkunde, wetenschap en kunst. Niet alle werken komen in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming. Het werk moet hiervoor een eigen, oorspronkelijk karakter hebben dat de persoonlijke stempel van de maker draagt. Wanneer een werk auteursrechtelijk wordt beschermd, mag het werk niet door een ander openbaar worden gemaakt of worden verveelvoudigd.

Merkenrecht

Het doel van het merkenrecht is (zoals het woord al zegt) het beschermen van bepaalde merken. Een merk kan een woordteken (zoals Coca-Cola) of een beeldteken (zoals het logo van Apple) zijn. Een merk is een belangrijk instrument om de consument te laten kiezen welk product hij koopt. Een merk is pas intellectueel beschermd wanneer het is geregistreerd. Om te voorkomen dat een ander bedrijf er met uw merk(naam) vandoor gaat, is het derhalve belangrijk uw merk te laten registreren. Middels een nationale registratie kunt u uw merk in één land registreren en wordt uw merk in één land beschermd. Nederland, België en Luxemburg hanteren één gemeenschappelijke registratie (het merkenregister van de Benelux). Tegenwoordig kunt u uw merk ook in de gehele Europese Unie beschermen.

Is er inbreuk gemaakt op uw intellectueel eigendomsrecht?

Het is belangrijk dat u snel in actie komt, wanneer een derde inbreuk heeft gemaakt op uw intellectueel eigendom. De benadeelde kan op verschillende manieren tegen de derde optreden. Het ligt voor de hand om een kort geding (ofwel een versnelde gerechtelijke procedure) te starten tegen de derde die inbreuk heeft gemaakt op uw rechten. U kunt vorderen dat de derde, op straffe van een dwangsom, wordt verboden verder inbreuk te maken op uw rechten. Tevens kunt u vorderen dat hetgeen illegaal is gekopieerd, uit de markt wordt verwijderd dan wel wordt vernietigd. Bovendien kunt u een schadevergoeding eisen voor de door u(w onderneming) geleden (imago)schade dan wel de misgelopen winsten.

Heeft een derde inbreuk gemaakt op uw intellectueel eigendomsrecht en heeft u juridisch advies nodig? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op met Van der Zwan Advocaten via het telefoonnummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

Zwan Advocaten staat particulieren en ondernemers, waaronder makelaars, beleggers, en woningbouwverenigingen bij.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl