Ik word aansprakelijk gesteld voor schade

Indien door u (of namens u) schade is ontstaan bij een ander kunt u voor deze schade aansprakelijk worden gesteld. Wanneer u daadwerkelijk aansprakelijk wordt gesteld voor geleden schade bij een ander, dient een onderscheid te worden gemaakt tussen aansprakelijkheid als particulier en als ondernemer.

Particulier

U kunt als particulier op verschillende gronden aansprakelijk worden gesteld als een ander door u schade heeft geleden. Hieronder worden verschillende voorbeelden gegeven.

Onrechtmatige daad

De eerste grond waarop u als particulier aansprakelijk kan worden gesteld is de onrechtmatige daad. Om aansprakelijk gesteld te worden op grond van een onrechtmatige daad, moet voldaan zijn aan de vereisten die de wet hiervoor stelt. Er zijn heel veel situaties denkbaar waarin u onrechtmatig jegens een ander heeft gehandeld en daardoor aansprakelijk gehouden wordt. Hieronder een aantal voorbeelden van verschillende situaties:

 • het beschadigen van iemand anders zijn spullen
 • schending van het auteursrecht (zoals het letterlijk kopiëren van een stuk tekst);
 • vernieling van iemand anders zijn spullen;
 • door persoonlijk handelen zorgen voor oneerlijke concurrentie;
 • het begaan van een beroepsfout (bijvoorbeeld wanneer een arts verkeerd medisch advies geeft);
 • het creëren van een gevaarlijke situatie voor anderen
 • etc.

Wanprestatie

Een tweede grond waarop u als particulier aansprakelijk kan worden gesteld is wanprestatie. In dat geval is er tussen u en een andere partij een overeenkomst (een contract) gesloten. Wanneer u de afspraken uit het gesloten contract niet nakomt, kunt u aansprakelijk worden gehouden voor de schade die de wederpartij daardoor lijdt. De volgende situaties zullen dit verduidelijken:

 • Een product is verkocht, maar functioneert niet;
 • Het te laat nakomen van de verplichtingen uit het contract;
 • De overeengekomen (algemene)voorwaarden worden niet nageleefd;
 • Tussen partijen is een samenwerking voor 4 jaar afgesproken. Na 2 jaar wil de ene partij de samenwerking beëindigen.

Kinderen

Wanneer een kind schade bij een ander veroorzaakt, zijn de ouders/voogden van het kind aansprakelijk voor deze schade. De ouders zullen dus de kosten moeten vergoeden en niet het kind zelf. Wanneer een kind zelf aansprakelijk zou zijn, is het voor het slachtoffer lastig om geld te krijgen omdat een kind (over het algemeen) minder vermogend is. Het is afhankelijk van de leeftijd van het kind in hoeverre ouders aansprakelijk zijn voor het handelen van hun kind. De wet maakt onderscheid tussen drie leeftijdsgroepen: kinderen tot en met 13 jaar, kinderen van 14 en 15 jaar en kinderen van 16 jaar en ouder.

Hieronder zal een aantal voorbeelden worden gegeven van situaties waarin u als ouder/voogd aansprakelijk bent voor het handelen van uw kind:

 • uw kind rent achter zijn bal aan, de straat op en veroorzaakt hierdoor een verkeersongeval;
 • uw kind spant een touw over de weg met als gevolg dat een fietser ten val komt en schade heeft aan zijn/haar kleding en fiets;
 • uw kind gooit bij een ruzie op school de telefoon van een vriendin stuk;
 • uw kind ziet een tak op de weg, in plaats van de tak weg te slepen laat uw kind de tak liggen en kijkt vervolgens hoe een bromfietser gewond raakt;
 • uw kind rijdt op een onverzekerde scooter en veroorzaakt een ongeval;
 • uw kind heeft met een groepje vrienden schade veroorzaakt;
 • uw kind heeft een product gekocht zonder te betalen waardoor een schuld is ontstaan;
 • etc.

Opstal, gebouw en gebrekkige zaak

Wanneer u eigenaar bent van een gebouw, opstal of een gebrekkige zaak draagt u aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door uw gebouw, opstal of een gebrekkige zaak. Onder opstal wordt verstaan, gebouwen en andere werken welke (in)direct met de grond zijn verenigd, zoals schuren tuinhuisjes en wegen. In, onder meer, de volgende situaties kunt u aansprakelijk worden gesteld als eigenaar van een gebouw, opstal of een gebrekkige zaak.

 • van uw huis valt een dakpan naar beneden en veroorzaakt schade aan personen of aan voertuigen;
 • bij werkzaamheden in de loods is sprake van brandgevaar. De eigenaar van de loods laat na voorzorgsmaatregelen te nemen (bijvoorbeeld het aanbrengen van brandvertragend isolatiemateriaal in de loods);
 • er glijdt iemand uit in uw winkel en hij loopt daarbij letsel op;
 • etc.

Dieren

Bent u in het bezit van een dier en richt dit dier schade aan bij een ander? Dan bent u als bezitter van dit dier aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade (risicoaansprakelijkheid). Onder andere de volgende situaties kunnen leiden tot aansprakelijkstelling van u als bezitter van een dier.

 • een beet van een hond;
 • een val van een paard tijdens een proefrit, dan wel tijdens een rijles;
 • de trap van een paard;
 • de eigenaar van een varken dat een besmettelijke ziekte heeft en vervolgens ontsnapt;
 • huren van een huifkar met paard, de begeleider van het paard loopt als gevolg van eigen gedragingen van het paard een dwarslaesie op;
 • een verkeersongeval doordat de trailer met daarin een uitgeleend paard gaat slingeren waardoor de bestuurder de macht over het stuur verliest etc.

Ondernemer

Als ondernemer voert u werkzaamheden uit, waaruit de nodige risico’s voortvloeien. Wanneer er daadwerkelijk iets fout gaat en iemand loopt schade op, kan deze partij u voor de geleden schade aansprakelijk stellen. Als ondernemer kunt u op (veel) verschillende gebieden aansprakelijk worden gehouden.

Indien u als ondernemer aansprakelijk bent gesteld voor bij een derde geleden schade klik dan hier.

Wat kan Van der Zwan Advocaten voor u doen?

De ervaring leert dat de aansprakelijk gestelde persoon behoefte heeft aan adequaat handelen en duidelijkheid. Van der Zwan Advocaten beoordeelt en adviseert u aangaande de door de wederpartij opgelegde aansprakelijkheid voor geleden schade en voert namens u verweer. Tevens overlegt ons kantoor met de wederpartij om onderling overeenstemming te bereiken.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl