Hoe werkt een WHOA-aanvraag? Lees hier het antwoord!

Per 1 oktober 2021 is de overheid gestopt met het verlenen van steunpakketten, ondanks dat het nog onzeker is hoe het coronavirus zich zal gaan gedragen. Komt er een nieuwe lockdown? En wat betekent het stopzetten van de steunpakketten voor u? Vreest u een faillissement? En wat is daartegen te doen?

WHOA-traject als wapen tegen een faillissement?

Per 1 januari 2021 is De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (hierna verder te noemen: WHOA) in werking getreden. Via de WHOA is het mogelijk om een onderhands akkoord te sluiten met uw schuldeisers. Dit onderhands akkoord maakt het mogelijk dat uw schulden buiten faillissement gesaneerd kunnen worden. Het onderhands akkoord wordt ook wel het ‘dwangakkoord’ genoemd, omdat het in sommige gevallen ook schuldeisers bindt die niet ingestemd hebben met het sluiten van het onderhands akkoord. Wanneer u met uw onderneming in financieel zwaar weer verkeert is het goed mogelijk dat uw onderneming nog wel beschikt over levensvatbare bedrijfsactiviteiten. Als dat het geval is bestaat dus de mogelijkheid om uw schulden buiten faillissement – door middel van  een onderhands akkoord – te saneren. Het is ook mogelijk dat uw onderneming niet meer over levensvatbare bedrijfsactiviteiten beschikt. In die laatste situatie kan de WHOA ingezet worden bij de afwikkeling van de onderneming, zeker als daarmee een beter resultaat kan worden behaald dan wanneer de afwikkeling plaatsvindt gedurende het faillissement.

Welke stappenplan moet u nemen in het WHOA-traject?

  1. Voorbereiden van het onderhands akkoord: bij de voorbereiding kunt u denken aan het vaststellen van de problemen, het vaststellen van wat er nodig is om uw onderneming weer rendabel te maken, het vaststellen van de faillissementswaarde, het vaststellen van de reorganisatiewaarde, het bepalen van de inhoud van het onderhands akkoord en de klassenindeling van uw schuldeisers;
  2. Start het WHOA-traject: u kunt zelf een startersverklaring indienen bij de rechtbank om het WHOA-traject op te starten (deze is te vinden op www.rechtspraak.nl). Het WHOA-traject kan overigens ook onder andere door uw schuldeisers en de ondernemingsraad opgestart worden. Bij de start van het WHOA-traject zal de rechtbank worden verzocht om een herstructureringsdeskundige te benoemen;
  3. Biedt een onderhands akkoord aan: de herstructureringsdeskundige of de onderneming zelf kunnen een onderhands akkoord aanbieden aan de schuldeisers;
  4. Klassenindeling en stemming akkoord: schuldeisers worden – naar gelang zij gelijke rechten hebben – ingedeeld in verschillende klassen (preferente schuldeisers – separatisten – concurrente schuldeisers). Binnen de verschillende klassen vindt een stemming over het onderhands akkoord plaats. Het onderhands akkoord wordt aangenomen, wanneer minimaal 2/3 schuldeisers uit elke klasse voor het sluiten van het onderhands akkoord stemt;
  5. Homologatie akkoord: na het opstarten van de goedkeuringsprocedure kan de rechter het akkoord goedkeuren/homologeren. Het akkoord is dan verbindend voor alle schuldeisers;
  6. Uitvoering van het akkoord.

Gedurende het WHOA-traject kunnen wij u op twee momenten bijstaan

  1. Bij de start van het WHOA-traject (zie stap 2) dient een startverklaring ingediend te worden bij de rechtbank. U kunt dat zelf doen, maar het is ook mogelijk dat wij u daarbij ondersteunen. Wij kunnen dan onder andere aan de rechtbank verzoeken om een herstructureringsdeskundige te benoemen;
  2. Zoals u bij stap 5 kunt lezen dient u het onderhands akkoord – nadat erover gestemd is door de schuldeisers – in te dienen bij de rechtbank. Wij kunnen voor u de daarvoor benodigde goedkeuringsprocedure opstarten door bij de rechtbank een verzoekschrift in te dienen. Het is de taak van een advocaat om aan de rechter mede te delen hoe het onderhands akkoord is voorbereid en welke stappen richting de schuldeisers zijn genomen. Verder zal uw verzoekschrift tezamen met belangrijke documenten ingediend worden (denk hierbij aan: het onderhands akkoord, de lijst van schuldeisers, de documenten die uw financiële positie verklaren en het verslag van de stemming over uw onderhands akkoord). Tot slot is het mogelijk dat wij voor u aanvullende verzoeken indienen, teneinde uw herstructureringsplan te laten slagen.

Advocaat ondernemingsrecht in Den Haag

Heeft u schuldeisers en geeft u de voorkeur aan het sluiten van een onderhands akkoord met deze schuldeisers, dan kunnen wij van Zwan Advocaten u bijstaan bij het opstarten van het WHOA-traject en het indienen van een verzoekschrift in de goedkeuringsprocedure die daarop zal gaan volgen. Neem gerust contact op met ons kantoor op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@zwanadvocaten.nl. Tevens is het mogelijk om hieronder uw gegevens achter te laten en dan nemen wij vervolgens z.s.m. contact met u op!

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

Van der Zwan Advocaten staat ondernemers in het MKB bij waaronder ZZP ‘ ers, vennoten in een vof, verenigingen, stichtingen en coöperaties.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl