Geschil met uw rechtsbijstandsverzekeraar

Stel u bent als werkgever aansprakelijk gesteld voor de schade van één van uw werknemers op de werkvloer. U doet vervolgens een beroep op uw rechtsbijstandverzekeraar, maar de verzekeraar geeft aan dat u in dit specifieke geval geen recht heeft op vergoeding van de kosten voor rechtsbijstand. Of u wenst de arbeidsrecht specialist van Van der Zwan Advocaten in te schakelen, maar de rechtsbijstandverzekeraar geeft aan dat u enkel een beroep kunt doen op de eigen bedrijfsjuristen van de rechtsbijstandsverzekeraar. In dergelijke vervelende situaties is het van belang dat u kennis heeft van uw rechten als rechtsbijstandverzekerde.

Geen recht op rechtsbijstand

Nadat u uw juridisch probleem aan de rechtsbijstandverzekeraar heeft voorgelegd stelt de rechtsbijstandverzekeraar dat het juridisch probleem buiten de dekking van de polis valt. De volgende stappen dient u vervolgens te nemen:

  • het indienen van een klacht bij uw rechtsbijstandverzekeraar;
  • indien de rechtsbijstandverzekeraar hier niet in meegaat kunt u een officiële klacht in te dienen bij het Klachteninstituut Financiële dienstverlening;
  • in het uiterste geval kunt u het geschil met uw rechtsbijstandverzekeraar aan de burgerlijke rechter voorleggen.

Eigen advocaatkeuze

Indien u wenst dat Van der Zwan Advocaten u bijstaat bij uw juridische kwestie en de rechtsbijstandverzekeraar weigert u hiervoor dekking te dekken, kunt u een beroep doen op de eigen advocaatkeuze. Het staat u als verzekerde vrij om te kiezen wie in de procedure als raadsman optreedt, ondanks dat rechtsbijstandsverzekeraars in hun polisvoorwaarden zelf mogen bepalen op welk moment een procedure gevoerd zal worden. Het recht op een vrije advocaatkeuze is naar aanleiding van een Europese richtlijn vastgelegd in de Wet op het financieel toezicht.

Kans van slagen

Het is tevens mogelijk dat uw rechtsbijstandverzekeraar – nadat u uw juridisch probleem aan uw rechtsbijstandverzekeraar heeft voorgelegd – stelt dat uw voornemen om het geschil te beslechten door middel van het inschakelen van een advocaat geen kans van slagen heeft. De rechtsbijstandverzekeraar stelt dat in de polisvoorwaarden wordt aangegeven dat het door u beoogde resultaat enige kans van slagen moet hebben. U kunt vervolgens een beroep doen op de geschillenregeling.

Omtrent kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar kunt u een onafhankelijke derde, bijvoorbeeld een advocaat, vragen om een second opinion. Indien deze advocaat het met u eens is kunt u besluiten de zaak op eigen kosten bij deze advocaat voort te zetten. De door u gemaakte kosten kunt u, indien de advocaat het door u beoogde resultaat bereikt, achteraf vergoed krijgen van de rechtsbijstandverzekeraar.

Slot

Geeft uw rechtsbijstandverzekeraar aan dat uw juridisch probleem niet wordt gedekt door de verzekering, of uw geschil geen kans van slagen heeft, dan wel dat u geen gebruik kunt maken van een advocaat van Van der Zwan Advocaten, dan kunt u te allen tijde vrijblijvend contact opnemen met ons advocatenkantoor. U kunt ons bereiken via nummer 070 – 789 00 90. Vanzelfsprekend kunt u ons ook per e-mail bereiken op info@vanderzwanadvocaten.nl.

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl