Eisen en krijgen. Wat is de verhouding tussen het petitum en de beslissing van de rechter?

Procesrecht

Het petitum is het stuk tekst in de dagvaarding of het verzoekschrift (het processtuk waarin iets gevorderd/verzocht wordt) waarin de eiser of de verzoeker zijn vordering(en) formuleert. Doorgaans wordt het petitum aan het eind van het processtuk vermeld. Met het petitum wordt duidelijk wat de eiser of verzoeker van de rechter vraagt.

Van belang is het dus dat het petitum duidelijk geformuleerd is. Het vereiste van duidelijke formulering van het petitum is dan ook (mede) terug te vinden in artikel 23 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Uit artikel 23 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering volgt dat de rechter beslist over al hetgeen partijen hebben gevorderd of verzocht. Dit betekent ook dat de rechter niet meer mag toekennen (ultra petita) of iets anders mag toekennen (extra petita) dan in het petitum vermeld staat.

Het is namelijk niet de rechter die de betwisting moet opzoeken. De partijen beslissen welke geschilpunten zij bij de rechter aanhangig maken.

De rechter kan wel de rechtsgronden/juridische kwalificatie van de vordering invullen of wijzigen.  Overigens mag de rechter wel minder toekennen dan gevorderd is (infra petita).

Een louter taalkundige uitleg door de rechter van het petitum is in principe onvoldoende. Het petitum dient te worden uitgelegd ‘in het licht van de daaraan ten grondslag gelegde stellingen en van het processuele debat, zoals dit zich vervolgens heeft ontwikkeld.’ , zo blijkt uit de door de Hoge Raad geformuleerde criteria in de Laurus-beschikking.

Een duidelijk en toewijsbaar petitum kan tot een toewijsbaar vonnis of beschikking leiden. Indien nodig kan een deurwaarder vervolgens overgaan tot executie van het vonnis of de beschikking. Het petitum moet daarom ook zo geformuleerd zijn dat een opdracht aan een deurwaarder wordt geïmpliceerd. Om executiegeschillen of afwijzing van de vordering of het verzoek door de rechter te voorkomen, is het dus belangrijk dat het petitum duidelijk wordt geformuleerd.

Advocaat procesrecht in Den Haag nodig?

Van der Zwan Advocaten is gespecialiseerd op het gebied van procesrecht. Onze advocaten procesrecht zijn specialist en behalen voor u het maximale resultaat. Vele uitermate tevreden klanten gingen u voor! U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@zwanadvocaten.nl

 

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl