De mededelingsplicht van de verzekeringnemer

De mededelingsplicht van de verzekeringnemer bij een particuliere arbeidsongeschiktheidsuitkering

Sinds het afschaffen van de Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen kan een ondernemer in geval van arbeidsongeschiktheid niet meer terugvallen op een uitkering van de overheid. Een ondernemer dient derhalve zijn inkomen in geval van ziekte middels het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering veilig te stellen.

De verzekeraar weigert uit te keren

Het komt met enige regelmaat voor dat een ondernemer een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten, maar dat zijn verzekeraar weigert uit te keren. Wanneer uitkering wordt geweigerd is dit vaak doordat de arbeidsongeschiktheid niet tot een medisch objectiveerbare aandoening te herleiden is of doordat de ondernemer zijn mededelingsplicht heeft geschonden.

Mededelingsplicht ondernemer

Alvorens een verzekeraar overgaat tot het verzekeren van de ondernemer, wil de verzekeraar het risico op arbeidsongeschiktheid in kaart brengen. Ingevolge artikel 7:928 BW heeft de ondernemer een zogenoemde ‘precontractuele mededelingsplicht’. Dit betekent dat de ondernemer gehouden is voorafgaand aan het sluiten van de verzekeringsovereenkomst alle feiten en omstandigheden te melden die hij kent of behoort te kennen, en waarvan hij weet of behoort te begrijpen dat deze voor de acceptatie van de verzekering van belang zijn. Inzake een arbeidsongeschiktheidsverklaring betreft dit voornamelijk medische informatie.

Van een ondernemer mag niet verlangd worden dat hij moet instemmen met een verzoek van de verzekeraar tot het (zonder enige aanleiding) opvragen van zijn medisch dossier bij zijn behandelend arts dan wel het benaderen van zijn behandelend arts. Een verzekeraar gebruikt derhalve doorgaans vragenlijsten waarmee de verzekeringsrisico’s kunnen worden beoordeeld. De ondernemer dient deze vragenlijst (met inachtneming van een aantal vereisten) in te vullen. Vervolgens worden de gezondheidsrisico’s op basis van de ingevulde vragenlijst beoordeeld en wordt beslist of de ondernemer tot de verzekering wordt toegelaten.

Schending van de mededelingsplicht

Wanneer een ondernemer gezondheidsschade lijdt, is het in beginsel aan hem om te bewijzen dat hij recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Er vindt vervolgens een medisch onderzoek plaats naar de oorzaak van de gezondheidsschade. Hoewel dit onderzoek er niet op is gericht om eventueel verzwegen feiten te achterhalen, kan duidelijk worden dat de medische vragenlijst destijds onjuist is ingevuld.

Het onjuist invullen (ofwel de schending van de mededelingsplicht) betekent echter niet per definitie dat de verzekeraar niet gehouden is uit te keren. De verzekeraar is, ook bij schending van de mededelingsplicht, gehouden uit te keren wanneer er geen verband bestaat tussen de verzwegen feiten en het risico dat zich heeft verwezenlijkt. Wanneer de verzekeraar bij een juiste veronderstelling van de feiten andere verzekeringsvoorwaarden had gesteld, zoals een hogere premie of een lagere dekking, dan is de verzekeraar (bij schending van de mededelingsplicht) verplicht uit te keren conform de voorwaarden die bij een juiste veronderstelling van de feiten zouden gelden.

In het geval dat bepaalde feiten opzettelijk zijn verzwegen en vast komt te staan dat de verzekeraar is misleid ofwel dat hij bij een juiste veronderstelling van de feiten de verzekeringsovereenkomst niet zou zijn aangegaan, kan de verzekeraar de verzekeringsovereenkomst beëindigen.

Problemen met de uitkering van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Het komt geregeld voor dat de verzekeraar, wegens schending van de mededelingsplicht, weigert uit de keren. Ervaart u ook een probleem met (de uitkering van) uw arbeidsongeschiktheidsverzekering? Neem dan gerust – uiteraard vrijblijvend – contact op met Van der Zwan Advocaten. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl