De loonsanctie voor werkgever in het kader van de WIA

Indien uw werknemer arbeidsongeschikt is dient u het loon van uw zieke werknemer door te betalen gedurende het eerste en tweede ziektejaar. U bent als werkgever daarnaast aansprakelijk voor de re-integratie van uw werknemer en uw werknemer moet ook de nodige inspanningen verrichten voor zijn herstel. In de Wet verbetering poortwachter staan de regels waaraan u als werkgever en als werknemer moet voldoen. Wanneer na twee jaar blijkt dat u en uw werknemer onvoldoende aan de re-integratie hebben gedaan dan loopt u het risico om een loonsanctie van het UWV opgelegd te krijgen. Dit artikel gaat over de loonsanctie die het UWV aan de werkgever kan opleggen indien u als werkgever  te kort heeft geschoten tijdens het re-integratietraject. Waar moet u als werkgever op letten en wat kunt u doen?

Verlenging van de loondoorbetalingsverplichting

Zodra uw werknemer bijna twee jaar arbeidsongeschikt  is houdt uw loondoorbetalingsverplichting op. De twee jaar ziekte is de zogeheten ‘wachttijd van 104 weken’. Uw werknemer moet uiterlijk in de 93e week (1 jaar en 9 maanden) dat hij ziek is de WIA-uitkering aanvragen bij UWV. Vraagt uw werknemer de uitkering te laat aan? Dan loopt u het risico dat u wellicht een langere periode het loon van uw werknemer moet doorbetalen. Ook indien de werkgever tekort is geschoten in zijn re-integratieverplichtingen loopt hij het risico dat zijn loondoorbetalingsverplichting na de wachttijd van 104 weken wordt verlengd. De WIA-aanvraag wordt dan opgeschort en de loondoorbetalingsverplichting kan dan worden verlengd met maximaal 52 weken. Dit betekent voor u als werkgever dat u met een flinke kostenpost kunt worden geconfronteerd.

Loonsanctie

Voordat het UWV een WIA-aanvraag in behandeling neemt toets zij eerst of de re-integratieverplichtingen voldoende zijn nageleefd. Dit doet het UWV aan de hand van de Beleidsregels beoordelingskader Poortwachter. De werknemer kan uiterlijk 13 weken voor het einde van de twee jaar ziekte een aanvraag indienen. Let er op dat het UWV – indien zij u een loonsanctie oplegt – dit uiterlijk zes weken voor einde van de twee jaar ziekte doet. Hierna mag het UWV namelijk geen loonsanctie meer opleggen. Het UWV geeft naast het opleggen van een loonsanctie aan welke re-integratie-inspanningen nog moeten worden verricht. Dit impliceert dus in feite dat ook extra re-integratiekosten zult moeten maken. Van belang is verder dat ook de werknemer het UWV kan verzoeken om aan u als werkgever een loonsanctie op te leggen.

Onrechtmatige loonsanctiebesluit? Wij staan u graag bij!

Heeft u een loonsanctiebesluit ontvangen en bent u het er niet mee eens? Ik sta u graag bij bij het maken van bezwaar. Indien de loonsanctiebesluit onrechtmatig is opgelegd kan het betaalde loon wegens onverschuldigde betaling bij de werknemer worden teruggevorderd of kan het UWV aansprakelijk worden gesteld. Vragen? U kunt mij bereiken op: 070 – 789 00 90.

Voor wie?

De advocaten van Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Zwan Advocaten
Frederik Hendriklaan 59A

Postbus 17462

2502 CL Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl