De kosten van de contra-expert

Nadat een schade is gemeld bij de verzekeraar zal de verzekeraar in veel gevallen een expert inschakelen. De expert van verzekeraar gaat onderzoek doen naar de oorzaak en de omvang van de schade. Regelmatig krijgen wij de vraag of de verzekerde ook een eigen expert mag inschakelen en wie dan de kosten van de contra-expert moet vergoeden. Hoe zit het nu precies?

Het uitgangspunt bij de beantwoording van de vraag of en zo ja welke kosten van de expert voor vergoeding in aanmerking komen is bepaald in artikel 7:959 BW. Dit artikel bepaalt dat de redelijke kosten tot het vaststellen van de schade voor rekening van de verzekeraar komen. Voor het bepalen van de hoogte van de vergoeding moet onderscheid worden gemaakt tussen consumenten en bedrijven.

Consumenten

Voor consumenten geldt dat deze wettelijke bepaling van dwingend recht is. Dat betekent dat in de polisvoorwaarden hiervan niet kan worden afgeweken. De wet gaat voor op de polisvoorwaarden. Ook al bepalen de polisvoorwaarden niets over vergoeding van de kosten van de contra-expert, op grond van de wet heeft een consument recht op vergoeding van de redelijke kosten van de contra-expert. Verzekeraars kunnen alleen de kosten beperken in het geval de bereddingskosten en de kosten van expertise de verzekerde som overschrijden. Onder de bereddingskosten wordt verstaan de kosten die een verzekerde heeft gemaakt bij het beperken van zijn schade. In beginsel worden ook die kosten door de verzekeraar vergoed.

Bedrijven

Voor bedrijven ligt de vergoeding van de kosten van de contra-expert net iets anders. De wettelijke bepaling over de vergoeding van de expertisekosten is voor bedrijven niet van dwingend recht. Dat betekent dat de polisvoorwaarden bepalen of en voor welk bedrag een bedrijf recht heeft op vergoeding van de kosten van de contra-expert. Is er in de polis niets bepaald, dan geldt artikel 7:959 BW en moeten de redelijke kosten tot het vaststellen van de schade worden vergoed.

De vraag blijft wanneer sprake is van redelijke kosten?

Redelijke kosten

Voor het vaststellen van de redelijke kosten geldt de dubbele redelijkheidstoets. Dat betekent dat het redelijk moet zijn geweest om de expertisekosten te maken en dat de kosten zelf redelijk moeten zijn. Of aan deze toets wordt voldaan hangt af van de omstandigheden van het geval. Van belang zijn de complexiteit van een schade en de omvang van de schade. Hierbij moet echt worden gekeken naar het specifieke geval. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een schade van een relatief laag bedrag complexer is dan een schade van in de miljoenen.

Bij brandpolissen geldt dat de polisvoorwaarden vaak bepalen dat bedrijven het recht hebben om een contra-expert te benoemen. In dat geval is niet vereist dat de inschakeling van de contra-expert redelijk is. De polisvoorwaarden bieden immers al het recht om een contra-expert in te schakelen

Beperking van de kosten

Polisvoorwaarden bepalen vaak dat de vergoeding van de kosten van de contra expert beperkt zijn tot het bedrag dat gelijk is aan de kosten van de door de verzekeraar ingeschakelde expert. Mag dat?

Wederom moet onderscheid worden gemaakt tussen consumenten en bedrijven. Zoals gezegd, bepaalt de wet dat de redelijke kosten tot vaststelling van de schade voor een consument altijd voor vergoeding in aanmerking komen. Dit geldt ook wanneer de kosten van de contra-expert hoger zijn dan de kosten van de expert ingeschakeld door de verzekeraar.

Voor bedrijven geldt wat er in de polisvoorwaarden is afgesproken. Wanneer in de polisvoorwaarden de vergoeding van de kosten van de contra-expert zijn beperkt tot de kosten van de expert van verzekeraar, dan mag dat. Partijen hebben een grote mate van contractsvrijheid om zelf af te spreken wat ze willen. In het uitzonderlijke geval dat het naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat een vergoeding voor de kosten van de contra-expert zo laag zouden zijn, zou van de polisvoorwaarden kunnen worden afgeweken. Een dergelijk geval doet zich echter niet snel voor.

Wilt u weten of u een contra-expert kunt inschakelen en welke kosten vergoed worden door de verzekeraar? Van der Zwan Advocaten is gespecialiseerd in het verzekeringsrecht.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

De advocaten van Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Zwan Advocaten
Frederik Hendriklaan 59A

Postbus 17462

2502 CL Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl