Consumentenkoop

21 oktober 2016 – Dat consumenten erg goed beschermd worden door de wet is over het algemeen wel bekend. Consumenten hebben namelijk een bijzondere positie. Ze worden – juridisch gezien –  extra beschermd, omdat ze als een ‘zwakkere’ partij worden gezien dan een professionele verkoper.  Maar wanneer kunt u nou eigenlijk een beroep doen op deze consumentenbescherming? Wanneer is er sprake van een consumentenkoop? Wat nu als het product dat u gekocht heeft niet werkt zoals het zou moeten werken of niet doet wat de verkoper gezegd heeft? En wat is koop op afstand?  Al deze vragen zullen in dit artikel beantwoord worden.

Wat is consumentenkooprecht?

Het consumentenkooprecht betreft de rechten en plichten van koper en verkoper bij een consumentenkoop. Een consumentenkoop is de koop met betrekking tot een roerende zaak, elektriciteit daaronder begrepen. De koop wordt gesloten tussen een professionele verkoper en een consument. U kunt u afvragen waarom er speciale regels in het leven zijn geroepen voor consumentenkoop. Dit heeft te maken met het feit dat de consument bij het sluiten van een overeenkomst met een professionele partij in de regel ‘de zwakkere partij’ is. De meeste regels van het consumentenkooprecht zijn erop gericht de consument extra bescherming te bieden.

Wanneer is er sprake van consumentenkoop?

Hierboven zijn de eisen van consumentenkoop al kort aan bod gekomen. Voor consumentenkoop moet er dus aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • er moet sprake zijn van een koopovereenkomst met betrekking tot een roerende zaak;
  • de koper moet een natuurlijk persoon zijn en niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
  • de verkoper dient te handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Als aan deze drie cumulatieve voorwaarden is voldaan, is er sprake van een consumentenkoop en kan de consument zich beroepen op het consumentenrecht en de daarbij behorende bescherming.

Belangrijkste bepalingen

Het belangrijkste bij consumentenkoop is dat het geleverde product moet voldoen aan de koopovereenkomst. Het product moet voldoen aan de eigenschappen die u als koper bij normaal gebruik op grond van de koopovereenkomst mag verwachten. Als dit niet het geval is kunt u eisen dat de overeenkomst wordt nagekomen. Denk daarbij aan herstel van een product dat niet goed is, of een onderdeel dat ontbreekt bij levering of vervanging. Als een koper een gebrek ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, moet hij dit binnen ‘bekwame tijd’ melden aan de verkoper. Om niet het recht te verliezen om op non-conformiteit te beroepen, is het van belang om zo snel mogelijk contact op te nemen met de verkoper als er iets mis is met het gekochte product. Als de verkoper de klachten niet binnen een redelijke termijn verhelpt, kunt u een beroep doen op ontbinding van de overeenkomst. De verkoper moet dan het gekochte terugnemen en de koopsom retourneren.

Omgekeerde bewijslast bij gebrekkig product

Het gebeurt dus weleens dat een product kort na aankoop gebreken vertoont. Bijvoorbeeld, de oven begeeft het terwijl het apparaat nog geen halfjaar daarvoor is gekocht. In zo’n geval kan het lastig zijn om te bewijzen dat er sprake was van een ondeugdelijk product. Hoe bewijs je dat je de oven niet zelf kapot hebt gemaakt?

De wetgever komt hierin de consumentkoper tegemoet door in de wet het vermoeden op te nemen dat, indien een product binnen zes maanden na aankoop defect blijkt te zijn, het product al bij aankoop gebrekkig was. Met andere woorden: bovengenoemde consument hoeft alleen maar aan te tonen dat de oven niet aan de koopovereenkomst beantwoordt (‘de oven doet het niet’). Vervolgens is het aan de verkoper om te bewijzen dat het apparaat kapot is omdat de koper het, bijvoorbeeld, heeft laten vallen.

Koop op afstand

Koop op afstand is een consumentenkoop die wordt gesloten tussen een consumentkoper die zich op de ene locatie bevindt en een professionele verkoper die zich op een andere locatie bevindt. Denk hierbij aan teleshoppen en verkoop via internet. Telefonische verkoop is een traditionele wijze van (ver)kopen op afstand. Maar een incidentele verkoop door middel van een telefoontje naar een reguliere winkel valt niet onder koop op afstand. De wet is overigens ook van toepassing op de levering van bepaalde diensten.

Extra bescherming koop op afstand

Bij koop op afstand biedt de wet de koper extra bescherming. Zo is de verkoper verplicht de koper tijdig te informeren over kenmerken van het product, wijze van betaling, kosten van aflevering enz. Daarnaast heeft de koper gedurende een periode van veertien werkdagen na ontvangst van het gekochte product het recht de koop zonder opgave van redenen te ontbinden, de ‘bedenktijd’.
Voldoet de verkoper niet aan zijn informatieverplichtingen, dan wordt de bedenktijd uitgebreid tot twaalf maanden. Ontbindt de koper de overeenkomst binnen de bedenktijd, dan zijn hieraan voor hem geen kosten verbonden. De verzendkosten komen wel voor rekening van de koper.
Op sommige producten en diensten is de bedenktijd niet van toepassing, zoals op maat gemaakte producten en bederfelijke goederen. De overeenkomst is alleen geldig als hij schriftelijk wordt bevestigd. Dat geldt ook voor telefonische verkoop. Een contract die via e-mail is ontvangen kan via e-mail worden bevestigd. Dit wordt het schriftelijkheidsvereiste genoemd.

Vragen?

Hebt u omtrent de consumentenkoop verdere vragen of behoefte hebben aan direct advies of bijstand? U kunt altijd kosteloos contact opnemen met ons advocatenkantoor. Bel vrijblijvend op voor het maken van een afspraak naar tel: 070 – 789 00 90.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

Zwan Advocaten staat particulieren en ondernemers, waaronder makelaars, beleggers, en woningbouwverenigingen bij.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl