Brandschade

Brandschade kan erg groot van omvang zijn. Een brand in uw woning kan er bijvoorbeeld toe leiden dat u (tijdelijk) niet meer uw huis in kunt. Daarnaast is in veel gevallen niet alleen het huis zelf beschadigd , maar ook de spullen die zich er in bevinden. Vaak laat de brand tevens roetsporen en waterschade achter (soms zelfs in omliggende huizen). Brand zorgt dus voor een vervelende situatie met nare gevolgen, maar wat kunt u hier nu het beste aan doen?

De stappen die u dient te ondernemen en wat u allemaal dient te regelen bij brandschade hangt van de grootte van de brand af. Het is van belang dat u de schade zoveel mogelijk probeert te beperken. Bij een kleine brand kunt u bijvoorbeeld zelf direct de brand proberen te blussen (zonder dat u zelf in gevaar komt!). Om de brandschade te kunnen claimen moet er wel sprake zijn van uitslaande vlammen en dus niet simpelweg van een klein vuurvonkje dat een gaatje achterlaat in het tapijt.

Schade melden bij verzekeraar

Zodra de verzekeringnemer (of de tot uitkering gerechtigde) van de verwezenlijking van het risico op de hoogte is of behoort te zijn, is hij gehouden dit zo spoedig mogelijk aan de verzekeraar te melden (de meldplicht) en de verzekeraar alle inlichtingen en stukken te verschaffen die nodig zijn om de uitkeringsplicht te beoordelen. De verzekeringnemer en de verzekerde zijn niet alleen bij verwezenlijking van het risico verplicht direct maatregelen te treffen , maar ook zodra er een onmiddellijke dreiging van schade is (de bereddingsplicht). Daartegenover staat de verplichting van de verzekeraar om de door de verzekerde in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden.

De vaststelling van de schade is in de praktijk vaak een probleem. Daarom bepalen de polisvoorwaarden doorgaans dat de dekking vervalt wanneer de mededelingsplicht niet wordt nageleefd. Als er sprake is van een zeer grote brand, waar de brandweer aan te pas moet komen, stelt de brandweer een salvage-coördinator aan. Deze salvage-coördinator zal zorg dragen voor melding van de schade bij uw verzekering. U hoeft in dat geval dus niet zelf uw schade te melden bij de verzekering.

Inboedelverzekering

Brandschade kan geclaimd worden bij uw verzekering. Hiervoor dient u een schadeformulier in te vullen. Als er sprake is van zeer grote schade kiest de verzekeraar er vaak voor om een schade-expert langs te sturen. Deze schade-expert zal dan de omvang van de schade beoordelen. Ook zal de verzekeraar vaak om foto’s vragen.

Naast de schade die door de brand zelf aan uw inboedel is aangericht, worden ook gevolgschades gedekt. Bij gevolgschades kan men denken aan schade die is ontstaan door rook of bluswater. Ook komt het vaak voor dat er roetsporen na de brand achterblijven, deze schade zal dan ook kunnen worden vergoed. Inboedelverzekeraars bieden vaak ook een dekking aan voor kosten die extra zijn gemaakt in verband met de schade. Hierbij kan men denken aan kosten voor tijdelijk verblijf in een hotel of opruimingskosten.

Tenslotte kan zich de situatie voordoen dat u schade heeft geleden door een brand die bij de woning naast u is ontstaan. In dit geval dient u de schade ook bij uw eigen inboedelverzekering te claimen. Achteraf zullen uw verzekeraar en de verzekeraar van de partij waar de brand is ontstaan dit onderling met elkaar regelen.

Juridische bijstand nodig?

Heeft u vragen of wilt u worden bijgestaan door Van der Zwan Advocaten? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl