Aansprakelijkheid bestuurder na faillissement

Ook nadat een onderneming failliet is verklaard, kan een bestuurder aansprakelijk worden gehouden. Zowel de curator als de schuldeiser van de failliete vennoot kan een bestuurder aansprakelijk stellen voor het niet deugdelijk uitvoeren van zijn taken.

De curator kan een bestuurder aansprakelijk stellen

Wanneer een rechtspersoon failliet wordt verklaard, wordt een curator benoemd voor de afwikkeling van de failliete boedel. Curatoren hebben de exclusieve bevoegdheid om bestuurders dan wel beleidsmakers van een failliete vennootschap persoonlijk aansprakelijk te stellen. Wanneer het bestuur zijn taak onbehoorlijk vervuld blijkt te hebben, kan de curator het bestuur aansprakelijk houden voor de geleden schade.

Om bestuurlijk aansprakelijk gehouden te worden dient de curator vast te stellen dat sprake is van een onbehoorlijk bestuur en dient hij tevens te bewijzen dat dit onbehoorlijk bestuur ertoe heeft geleid dat de vennootschap failliet is verklaard. Het is voor de curator lastig te bewijzen dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. Derhalve is de wetgever de curator tegemoet gekomen en is bepaald dat er in elk geval sprake is van onbehoorlijk bestuur wanneer:

  1. het bestuur van een vennootschap niet binnen 13 maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening publiceert bij de Kamer van Koophandel.
  2. het bestuur van een vennootschap heeft nagelaten een behoorlijke boekhouding te voeren, waaruit de rechten en plichten van de vennootschap blijken.

Wanneer vermoed wordt dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur (omdat is voldaan aan één van bovenstaande punten), is het aan de bestuurders om dit vermoeden te weerleggen en te bewijzen dat het niet (goed) bijhouden van de administratie of het niet publiceren van de jaarrekening niet de belangrijkste oorzaak van het faillissement zijn. Voor de bestuurders is dit een lastige opgave, aangezien het voeren van een deugdelijke administratie als hoofdtaak van het bestuur wordt beschouwd.

Aansprakelijkstelling bestuurder door schuldeiser

Ook een crediteur kan het bestuur aansprakelijk stellen voor een onbetaald gebleven vordering. De schuldeiser moet in dat geval kunnen aantonen dat het bestuur jegens de crediteur onrechtmatig heeft gehandeld. Hiervan is sprake wanneer een bestuurder schulden heeft gemaakt, waarvan het bestuur wist (of behoorde te weten) dat de onderneming deze verplichtingen niet meer zou kunnen voldoen. Een andere reden waarom een bestuurder door een crediteur rechtstreeks aansprakelijk gesteld kan worden is omdat hij voorafgaand aan het faillissement (namens de vennootschap) betalingstoezeggingen heeft gedaan, terwijl hij wist dat de vennootschap deze betalingsverplichtingen niet kon nakomen. Wanneer de crediteur als gevolg van de toezeggingen schade heeft geleden, kan hij deze schade op het bestuur verhalen.

Is uw onderneming onlangs failliet verklaard en houdt de curator of een crediteur u nu bestuurlijk aansprakelijk? Van der Zwan Advocaten is gespecialiseerd in bestuurdersaansprakelijkheid en staat u graag bij. Voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met Van der Zwan Advocaten. U kunt ons telefonisch bereiken via 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl