Beroepsaansprakelijkheid voor beroepsfouten

Ieder mens maakt fouten, maar wanneer een tandarts, huisarts of chirurg een medische fout maakt, kan een fout grote gevolgen hebben. Zo kan een patiënt letselschade oplopen wanneer er een verkeerde diagnose wordt gesteld of wanneer een arts tijdens een operatie foutief handelt. Ook bankiers, verzekeraars, notarissen en andere financiële dienstverleners kunnen fouten maken, waardoor hun klanten flinke financiële schade lijden. Hierbij kan gedacht worden aan het verkeerd informeren over investeringen of over eventuele financiële risico’s. Er ontstaan ook met enige regelmaat geschillen tussen een hypotheekadviseur en een klant, omdat deze klant niet is gewezen op de financiële risico’s van de huizenmarkt.

Overeenkomst tussen klant en dienstverlener

Een dienstverlener is iemand die een dienst verleent. Dit kan bijvoorbeeld een taxichauffeur zijn die u een ritje aanbiedt, een aannemer die uw huis verbouwt of een arts waar u geregeld naar toe gaat voor controle. Ook kan bij een dienstverlener gedacht worden aan accountants, bankiers, deurwaarders en belastingadviseurs die (tegen betaling) een dienst aanbieden.

Tussen u en de dienstverlener wordt een overeenkomt (een contract) gesloten. In dergelijke gevallen is sprake van een overeenkomst van opdracht. U betaalt de dienstverlener en de dienstverlener dient zijn opdracht/taak naar behoren te vervullen. U mag van een schilder verwachten dat hij weet welke verf hij voor de buitenkozijnen moet gebruiken en u mag van een chirurg verwachten dat hij u informeert over de complicaties van een operatie en dat hij de operatie naar behoren uitvoert. Wanneer een dienstverlener zijn taak echter niet naar behoren uitvoert (ofwel wanneer sprake is van wanprestatie/contractbreuk), kunt u als klant of patiënt schade lijden. Deze schade wilt u uiteraard vergoed zien en soms wilt u zelfs dat de dienstverlener voor uw schade (financieel) bestraft wordt.

Gedragsregels

Elke beroepsbeoefenaar moet zich houden aan gedragsregels die voor zijn beroepsgroep gelden. Artsen vallen bijvoorbeeld onder het medisch tuchtrecht en ook voor advocaten en notarissen gelden gedragsregels. Wanneer een dienstverlener wordt ingeschakeld, mag de klant, cliënt of patiënt ervan uitgaan dat in elk geval aan de gestelde kwaliteitseisen wordt voldaan.

Voor bepaalde beroepsgroepen geldt dat wanneer de dienstverlener zich niet houdt aan de gedragsregels binnen zijn beroepsgroep, u een klacht kunt indienen bij het tuchtcollege dan wel bij de tuchtrechter. De tuchtrechter beoordeelt het handelen van de beroepsbeoefenaar. Het indienen van een klacht bij het tuchtcollege kan ertoe leiden dat de beroepsbeoefenaar tijdelijk geschorst wordt of dat de beroepsbeoefenaar zijn beroep helemaal niet meer mag uitoefenen. De tuchtrechter kan echter zelden de beroepsbeoefenaar veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding. Hiervoor is een afzonderlijke (civiele) procedure nodig.

Schadevergoeding

Wanneer u slachtoffer bent van bijvoorbeeld een medische fout, kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Hiervoor moet u, zoals gezegd, een civiele procedure starten. Dit betekent dat u de beroepsbeoefenaar aansprakelijk moet houden voor de door u geleden schade. U moet aantonen dat een arts, een accountant of een tandarts onrechtmatig jegens u heeft gehandeld en dat daardoor sprake is van een wanprestatie of een onrechtmatige daad. Wanneer de beroepsbeoefenaar inderdaad aansprakelijk gehouden kan worden voor de door u geleden schade, zal hij uw schade moeten vergoeden.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar

Beroepsbeoefenaars kunnen zich tegen een dergelijke civiele aansprakelijkheid verzekeren. Zij kunnen een zogenaamde beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Dit houdt in dat een huisarts of een chirurg zich tegen een risico van bijvoorbeeld een medische fout verzekert. Voor u als benadeelde van een beroepsfout heeft dit echter geen negatieve gevolgen. Hetgeen betekent namelijk dat u de schade via de verzekeraar van de beroepsbeoefenaar uitgekeerd krijgt in plaats van dat de beroepsbeoefenaar de schade zelf moet betalen.

Juridische hulp nodig?

Niet elke beroepsfout leidt tot een schadevergoeding. Heeft u onlangs schade geleden door een beroepsfout en wilt u weten of deze schade voor vergoeding in aanmerking komt?  Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op voor een juridisch intakegesprek.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Ook interessant!

Van der Zwan is specialist in sport en sportrecht en met name voetbal. Richard van der Zwan is de voetbaladvocaat, zie www.voetbaladvocaat.nl

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl