Arbeidsongeschiktheids verzekering (AOV)

Ben u ondernemer en (langdurig) ziek, dan komt u niet zonder inkomen te zitten indien u een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) heeft afgesloten bij uw verzekeraar. Wordt u onverwacht ziek of heeft u letselschade opgelopen door een ongeval, dan ontvangt u via uw AOV een maandelijkse uitkering. Het maakt niet uit of de ziekte of het ongeval met uw werk te maken heeft. Ook voor een ongeval buiten de werksfeer – bijvoorbeeld een ongeval gedurende het sporten – bent u verzekerd middels uw AOV. Wat is nu de schade die u kunt verhalen middels uw AOV? En wat als uw verzekeraar weigert uit te keren?

Schade

Als gevolg van een ongeval kunnen zich de volgende schadeposten voordoen welke u kunt verhalen op uw verzekeraar middels de AOV:

 • Arbeidsvermogensschade;
  • Het kan zijn dat u door het ongeval niet kunt werken. Hierdoor krijgt u te maken met inkomensschade in de vorm van loonderving, salariskorting of winstderving.
 • Medische kosten;
  • Kosten die te maken hebben met bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, ambulancevervoer of een operatie. Uw eigen risico valt hier ook onder, alsook de reiskosten voor familieleden voor het brengen van een bezoek aan u, oppas voor de kinderen en andere onkosten. Onder medische kosten valt ook bijvoorbeeld fysiotherapie, psychologische hulp en andere behandelingen.
 • Onderhoud en klussen aan woning en tuin;
  • De hulp die u hierbij nodig heeft dient te worden vergoed.
 • Huishoudelijke hulp.
  • Het kan zijn dat u na een ongeluk thuiszorg heeft moeten inschakelen. Ook mantelzorg (hulp van familie, vrienden of buren) komt voor vergoeding in aanmerking.

Verder heeft u, wanneer u letselschade heeft opgelopen, in bepaalde gevallen recht op smartengeld, kort gezegd een vergoeding van het doorgemaakte leed dat is ontstaan door het ongeval.

Geschil verzekeraar

Indien u schade heeft rekent u erop dat de verzekeraar tot uitkering overgaat. Wat nu als de verzekeraar weigert uit te keren of een lager bedrag dan de door u geclaimde schade uitkeert? Het standpunt van de verzekeraar kan immers volstrekt ten onrechte zijn. Redenen die de verzekeraar kan aanvoeren zijn onder meer:

 • Geen dekking;
 • Te late melding;
 • Verzwijging;
 • Risico-verzwarende omstandigheden.

 Wat kan Van der Zwan Advocaten voor u betekenen?

Indien uw verzekeraar weigert uit te keren en u (volledige) schadevergoeding wenst doet u er verstandig aan om een belangenbehartiger in de arm te nemen die met de verzekeraar in contact treedt om tot uitkering van de door u geclaimde schade over te gaan. Van der Zwan Advocaten helpt u hier graag bij.

Slot

Ondervindt u letselschade veroorzaakt door een ongeval en wenst u deze schade vergoed te krijgen uit hoofde van uw AOV? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op voor een juridisch intakegesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl