Advocaat huurrecht bedrijfsruimte

Stel, vanwege uw bedrijfsmatige werkzaamheden beschikt u over een huurovereenkomst. Helaas is de vraag naar uw diensten sterk gedaald en u heeft een premieachterstand. U wenst de huurovereenkomst op te zeggen. Kunt u de huurovereenkomst beëindigen en zo ja, welke consequenties zitten hieraan verbonden? Onze advocaat huurrecht bedrijfsruimte heeft voor u het antwoord.

In de bedrijfsmatige sfeer onderscheidt de wet twee typen huurovereenkomsten, te weten (1) de huurovereenkomst middenstandsbedrijfsruimte en (2) de huurovereenkomst kantoorruimte.

Huurovereenkomst middenstandsbedrijfsruimte

In de praktijk wordt de huurovereenkomst middenstandsbedrijfsruimte (detailhandel) vaak voor een periode van 5 + 5 jaar aangegaan (zie hieronder). Deze termijn is in de wet opgenomen ter bescherming van de ondernemer om zijn investering(en) terug te winnen door hem daartoe de nodige tijd te geven.

Huurovereenkomst kantoorruimte

Bij een huurovereenkomst voor een bedrijfsruimte die niet onder de hierboven aangehaalde middenstandbedrijfsruimte valt, is er sprake van een grote mate van contractvrijheid. Dit houdt in dat partijen veel vrijheid hebben aangaande de inhoud van de huurovereenkomst. Van een minimale huurtermijn is bijvoorbeeld geen sprake.

Opzegging

Beëindiging van de huurovereenkomst door middel van opzegging geschiedt normaal gesproken tegen het einde van de huurperiode met inachtneming van de opzegtermijn. Van deze termijn kan niet worden afgeweken zonder gerechtelijke tussenkomst.

Beëindiging door opzegging met betrekking tot een huurovereenkomst middenstandsbedrijf is mogelijk door zowel de huurder als verhuurder na verloop van de eerste 5 jaren. In verband met de opleveringsprocedure en de daarmee samenhangende risico’s is het van (vitaal) belang dat u wordt bijgestaan door de advocaat huurrecht bedrijfsruimte. Bij oplevering heeft u immers te maken met de wet, het huurcontract en rechtspraak.

Beëindiging door opzegging met betrekking tot een huurovereenkomst kantoorruimte is op elk moment mogelijk wanneer de contractuele huurtermijn is afgelopen.

Voorts is het mogelijk de huurovereenkomst beëindigen door met de huurder/verhuurder afspraken te maken over een tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst. Indien partijen instemmen met de opzegging, zal de huurovereenkomst op de overeengekomen datum eindigen. Er is in dat geval sprake van opzegging met wederzijds goedvinden.

Naast de hierboven aangehaalde manieren van het beëindigen van de huurovereenkomst is het mogelijk de huurovereenkomst te ontbinden.

Ontbinding

Ontbinding van een huurovereenkomst is in beginsel enkel mogelijk bij een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, tenzij de geringe aard van de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt. De huurovereenkomst kan enkel door de rechter worden ontbonden naar aanleiding daarvan is het van (vitaal) belang te worden bijgestaan door de advocaat huurrecht bedrijfsruimte.

Met betrekking tot de ontbinding dient te worden opgemerkt dat het niet voldoen van de huurpremies er vaal toe leidt dat de verhuurder een ontbindingsprocedure start. Immers het uitgangspunt is dat de huurder huur verschuldigd is. In een procedure zal betaling van de openstaande huurpremies worden gevorderd alsmede ontbinding van de huurovereenkomst.

Juridische hulp nodig?

Heeft u een huurovereenkomst met betrekking tot een bedrijfsruimte gesloten en is er sprake een tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst en/of wenst u de huurovereenkomst te beëindigen (al dan niet middels opzegging en/of ontbinding)? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op met de advocaat huurrecht bedrijfsruimte te weten Van der Zwan Advocaten. Van der Zwan Advocaten is gespecialiseerd in het huurrecht en staat u graag bij. U kunt een afspraak maken voor een juridisch intakegesprek waarin de juridische mogelijkheden met u worden besproken. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl