Aansprakelijkheid aannemer

U heeft een aannemer ingeschakeld om werkzaamheden aan uw huis te laten uitvoeren. Tijdens – of vlak na – de verbouwingswerkzaamheden merkt u echter op dat het resultaat tegenvalt en dat er sprake is van een gebrek (of bouwfout). Wat kunt u hiertegen doen?

Neem zo spoedig mogelijk contact op met uw aannemer

Als u gebrekkig uitgevoerde werkzaamheden of schade constateert dan is het belangrijk hiervan de aannemer zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te brengen. Deze stap lijkt ogenschijnlijk onbelangrijk maar is van essentieel belang voor de eventuele (juridische) vervolgstappen. Dit geldt uiteraard ook bij schade die pas later ontstaat. Is er sprake van een scheur in de muur of een raam dat is gaan klemmen? Ook deze schade kan rechtstreeks een gevolg zijn van de niet goed uitgevoerde werkzaamheden door de aannemer.

Gebreken wat nu?

Indien u tijdens – of vlak na – de verbouwingswerkzaamheden gebreken ontdekt dan dient u de aannemer de kans te geven om – waar mogelijk – herstelwerkzaamheden uit te voeren. Het geniet de voorkeur de correspondentie altijd (ook) schriftelijk te doen zodat u hier later op terug kunt vallen.

Ingebrekestelling en ontbinding

Weigert de aannemer ondanks uw poging om tot een oplossing te komen dan bestaat er wettelijk gezien een mogelijkheid om de aannemer schriftelijk in gebreke te stellen. Als opdrachtgever bent u namelijk in beginsel verplicht de aannemer eerst in de gelegenheid te stellen om de gebreken binnen een redelijke termijn zelf te herstellen. Deze ingebrekestelling moet u per (aangetekende) per brief en/of per mail naar uw aannemer sturen. In deze brief moet u in ieder geval de volgende zaken aanvoeren:
– de tekortkoming of schade moet toegerekend kunnen worden aan de aannemer;
– herstel van de schade of de tekortkoming is nog mogelijk;
– er moet een redelijke fatale termijn gesteld worden om alsnog de schade te herstellen.

Ontbinden of opzeggen?

Als de aannemer ondanks uw schriftelijke ingebrekestelling niet met een oplossing komt of zelfs helemaal niets van zich laat horen dan is hij wettelijk gezien in verzuim. In dat geval heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden of op te zeggen. Hierin zit juridisch een groot verschil. In het geval van opzegging van de aannemingsovereenkomst moet u als opdrachtgever de gehele voor het werk geldende prijs betalen, verminderd met de besparingen die voor de aannemer uit de opzegging voortvloeien. In dat geval moet gedetailleerd worden beoordeeld welke kosten de aannemer zich kan besparen doordat hij het werk niet hoeft af te maken. Deze optie kan interessant zijn indien de werkzaamheden van de aannemer zich nog in de aanvangsfase bevinden. Gebruikelijker is dat u de overeenkomst ontbindt indien de tekortschietende aannemer in verzuim is. Door de ontbinding ontstaan namelijk over een weer ongedaanmakingsverplichtingen van reeds verrichtte prestaties. Doordat u geen nakoming meer wenst – of nakoming niet meer mogelijk is – kunt u bovendien vervangende schadevergoeding eisen.

Let op bij de oplevering!

Volgens de wet wordt het werk als opgeleverd beschouwd na aanvaarding door de opdrachtgever. De aannemer is door de oplevering ontslagen van aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever ten tijde van de oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken. U heeft als opdrachtgever dus een onderzoeksplicht om eventuele gebreken tijdig (schriftelijk!) te melden. Als er tijdens de oplevering niet door de opdrachtgever wordt geklaagd over de slechte kwaliteit terwijl deze wel zichtbaar is, dan verspeelt u mogelijk uw kansen om de aannemer daarvoor aansprakelijk te stellen. Indien u dus ziet dat de verbouwingswerkzaamheden niet naar wens gaan dan dient u meteen actie te ondernemen.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Ook interessant!

Van der Zwan is specialist in sport en sportrecht en met name voetbal. Richard van der Zwan is de voetbaladvocaat, zie www.voetbaladvocaat.nl

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl