Aanneming van werk

1 april 2015 – Als eigenaar van een woning is de kans groot dat u weleens te maken heeft gehad of op enig moment te maken zal krijgen met een aannemer voor het verrichten verbouwingswerkzaamheden aan uw woning. Bij het inschakelen van een aannemer is het van groot belang dat de gemaakte afspraken op een goede manier worden vastgelegd in een aannemingsovereenkomst. Hiermee voorkomt u zoveel mogelijk dat er geschillen ontstaan over hetgeen dat is afgesproken. Desalniettemin komt het in de praktijk helaas toch nog met enige regelmaat voor dat er geschillen ontstaat tussen een opdrachtgever en een aannemer, bijvoorbeeld over de kwaliteit van het geleverde werk of over de uitleg van de gemaakte afspraken waaronder de prijs.  In dit artikel zal ik kort ingaan op een aantal (juridische) aandachtspunten bij aanneming van werk.

Aandachtspunten

De verhouding tussen de opdrachtgever en een aannemer zijn geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Een deel van de betreffende bepalingen die in de wet zijn opgenomen zijn van dwingend recht, inhoudende dat hier (in het kader van consumentenbescherming) niet in de aannemingsovereenkomst van afgeweken mag worden.

Doorgaans kiezen partijen ervoor om voor de te verrichten verbouwingswerkzaamheden een aanneemsom af te spreken. In dat geval is het logischerwijs belangrijk dat de werkzaamheden die onder de aanneemsom vallen zo duidelijk en zo volledig mogelijk in de aannemingsovereenkomst worden omschreven. Op deze wijze kunnen discussies over wat er al dan niet onder de aanneemsom valt en wat eventueel meer- of minderwerk oplevert zoveel mogelijk worden vermeden. Bij meerwerk geldt bovendien dat een aannemer, om aanspraak te kunnen maken op de vergoeding daarvan, de opdrachtgever tijdig moet hebben gewezen op de noodzaak tot prijsverhoging voor de door de opdrachtgever gewenste verandering, tenzij de opdrachtgever de noodzaak van prijsverhoging uit zichzelf had moeten begrijpen. In sommige gevallen kiezen partijen er overigens voor om op basis van regie af te rekenen in welk geval de aannemer een vergoeding ontvangt voor de werkelijk gemaakte uitvoeringskosten (zoals arbeidsloon en materiaal).

Let bij het sluiten van een aannemingsovereenkomst ook op eventuele stelposten. Deze worden soms opgenomen indien vooraf niet geheel duidelijk is welke kosten er precies met een bepaald onderdeel van de verbouwing zullen zijn gemoeid. Hoewel een stelpost een reële inschatting moet zijn van de verwachte kosten en een aannemer verplicht is om zijn opdrachtgever bij een aanmerkelijke overschrijding daarvan tijdig te waarschuwen, is het goed om erbij stil te staan dat stelposten altijd een zekere mate van onzekerheid met zich meebrengen hetgeen een reden vormt om de uitvoering en kosten daarvan goed te volgen.

Tot slot kunnen geschillen over de kwaliteit van het uitgevoerde werk helaas niet altijd worden voorkomen. Indien hier onverhoopt sprake van is, is het in ieder geval van belang om dit (indien mogelijk) tijdig bij de aannemer aan te geven en goed te documenteren welke onderdelen van het werk niet naar behoren zijn uitgevoerd. Dikwijls wordt er indien het geschil tot een gerechtelijke procedure leidt door de rechter een onafhankelijke deskundige benoemd die de kwaliteit van het werk beoordeelt. Men dient dan wel met voldoende onderbouwing te hebben gesteld waaruit de gebreken in het werk bestaan. Met deze wetenschap is het belangrijk om ervoor te zorgen dat indien een dergelijk geschil zich voordoet, de gebreken te zijner tijd nog te beoordelen zijn. Daarnaast schakelt men in de voorfase dikwijls zelf een andere aannemer of bouwkundige in om de gebreken in het werk alsmede de kosten die ermee zijn gemoeid om een en ander te laten herstellen goed te kunnen omschrijven.

Bel mij vrijblijvend op

Heeft u advies nodig voor het aangaan van een aannemingsovereenkomst of bent u verwikkeld in een geschil met uw aannemer? Neem dan contact met mij op voor een vrijblijvende afspraak. Ik kan u adviseren bij het sluiten van een aannemingsovereenkomst of bijstaan in een geschil met uw aannemer. U kunt mij bereiken op: 070 – 789 00 90.

 

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl