Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: definities en toepasselijkheid

1a.       Van der Zwan advocaten, hierna Van der Zwan te noemen, is een eenmanszaak en de handelsnaam van mr. Richard Matthijs van der Zwan.

1b.       Tot Van der Zwan behoren mr. R.M. van der Zwan, voornoemd, en de op basis van een arbeidsovereenkomst aan Van der Zwan verbonden personen.

1c.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Van der Zwan en de aan hem verbonden personen in opdracht verrichten, waaronder begrepen vervolgopdrachten.

1d.        De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Van der Zwan, maar ook ten behoeve van alle andere personen die voor Van der Zwan werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door Van der Zwan van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk voor alle personen voor wier handelen of nalaten Van der Zwan aansprakelijk zou kunnen zijn.

1e.        Algemene voorwaarden van de opdrachtgever (cliënt) zijn niet van toepassing.

Artikel 2: de (uitvoering van de) overeenkomst

2a.       Van der Zwan verricht alle diensten uit hoofde van een met hem gesloten overeenkomst tot opdracht (ook wel te noemen “de opdracht”), tenzij voorafgaande aan een opdracht schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2b.       De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2c.       Van der Zwan voert een opdracht uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever (cliënt) uit. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de opdracht en de al dan niet in het licht daarvan verrichtte werkzaamheden.

2d.       Alle overeenkomsten tot opdracht worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan Van der Zwan.

2e        De opdrachtgever (cliënt) dient op eerste verzoek de inlichtingen te verstrekken en de bescheiden af te geven die nodig zijn voor de uitvoering van een opdracht. Van der Zwan is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever (cliënt) niet tijdig de gevraagde inlichtingen en bescheiden aan Van der Zwan verstrekt.

2f.        De opdrachtgever (cliënt) stemt er mee in dat Van der Zwan de opdracht zonodig door derden laat uitvoeren. Bij het inschakelen van derden zal door Van der Van der Zwan de benodigde zorgvuldigheid betracht worden. Van der Zwan is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Van der Zwan.

2g.        Van der Zwan is bevoegd een overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, indien de overeenkomst naar het inzicht van Van der Zwan niet te verenigen is met de onafhankelijkheid van de advocaten en/of de gedragsregels voor de advocatuur.

2h.        Van der Zwan is niet verplicht om aanwijzingen met betrekking tot de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever (cliënt) of voor hem sprekende derden op te volgen.

2i.         Van der Zwan heeft op basis van de overeenkomst tot opdracht met de opdrachtgever (cliënt) een inspanningsverplichting. Van der Zwan garandeert geen resultaat.

Artikel 3: aansprakelijkheid

3a.       Indien zich bij de uitvoering van een opdracht als gevolg van een doen of nalaten onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid jegens cliënten en derden leidt, dan zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Van der Zwan gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat Van der Zwan in verband met die verzekering draagt.

3b.       Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de door Van der Zwan gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door Van der Zwan aan de opdrachtgever (cliënt) in het betreffende dossier in rekening gebrachte honorarium met een maximum van €10.000,-.

3c.       Van der Zwan is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen en daaruit voortvloeiende schade van door Van der Zwan ingeschakelde derden.

Artikel 4: honorarium, verschotten en betaling facturen

4a.       Van der Zwan vangt werkzaamheden aan op het moment dat een voorschot – dat als het ware functioneert als borg c.q. depotstorting – door c.q. in naam van de opdrachtgever (cliënt) is voldaan. Het betaalde voorschot wordt aan het einde van de zaak verrekend met de laatste declaratie.

4b.       De opdrachtgever (cliënt) is voor de uitvoering van een opdracht het honorarium en 5% kantoorkosten, dit alles te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting verschuldigd.

4c.        Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief. De door Van der Zwan aan de opdracht bestede tijd wordt geschreven in eenheden van 1/10de uur met een minimum van 1/10de uur (oftewel: 6 minuten).

4d.        Behoudens andersluidende afspraken zal Van der Zwan honorarium in rekening brengen voor alle tijd die aan de opdracht is besteed zoals – maar niet beperkt tot – de tijd besteed aan de intake, vergaderingen, reizen, opstelling en herziening van correspondentie met de opdrachtgever (cliënt), wederpartijen en derden, processtukken, overeenkomsten en overige documenten van welke omvang dan ook, juridisch onderzoek, intern overleg, toezicht op en leiding van de medewerkers die worden ingezet voor de uitvoering van de opdracht en uitgaande en inkomende telefoongesprekken en e-mails.

4e.        Door Van der Zwan ten behoeve van de opdrachtgever (cliënt) te betalen dan wel betaalde onkosten (zoals griffierecht, deurwaarderkosten, kosten van uittreksels, reiskosten e.d.), zogenaamde gerechtelijke verschotten, worden bij vooruitbetaling op voorschotbasis aan de opdrachtgever (cliënt) in rekening gebracht en komen voor de rekening van de opdrachtgever (cliënt). Van der Zwan behoudt zich het recht voor een gerechtelijke actie niet in te zetten als het voorschot op het verschot niet bij vooruitbetaling is voldaan.

4f.        Van der Zwan heeft recht op het door hem gehanteerde basisuurtarief en de door hem gehanteerde reiskostenvergoeding voor reizen per auto of trein te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen Van der Zwan en de opdrachtgever (cliënt), heeft de opdrachtgever (cliënt) het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever (cliënt) is toegezonden na de verhoging van het basisuurtarief en/of voormelde reiskostenvergoeding.

4g.       Betaling van declaraties van Van der Zwan dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zodat de opdrachtgever (cliënt) na verval van die termijn van rechtswege in verzuim is en de wettelijke (handels)rente is verschuldigd. Declaraties van Van der Zwan zijn dan ook veertien dagen na factuurdatum opeisbaar.

4h.       Zolang voor de uitvoering van een opdracht geen volledige betaling heeft plaatsgevonden is Van der Zwan bevoegd de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel te beëindigen.

4i.        Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgeer (cliënt) gehouden aan Van der Zwan de invorderingskosten gelijk aan 15% van het openstaande factuurbedrag te vergoeden alsmede de geldende wettelijke rente.

4j.         Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties, met een minimum van het te incasseren bedrag, komen voor rekening van de opdrachtgever (cliënt).

4k.       De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever (cliënt) zijn, indien deze (in overwegen mate) in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 5: Wwft en AVG

5a.        Op grond van de vigerende regelgeving is Van der Zwan onder andere verplicht de identiteit van de opdrachtgever (cliënt) vast te stellen, na te gaan of van verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties sprake is en in voorkomende gevallen de relevante autoriteiten van dergelijke transacties op de hoogte te stellen, zonder de opdrachtgever (cliënt) hierover te informeren. De opdrachtgever (cliënt) zal alle benodigde gegevens voor dit doel verstrekken.

5b.        Van der Zwan mag – al dan niet in verband met de opdracht – de (persoons)gegevens van de opdrachtgever (cliënt) verwerken, bewaren en ter kennis brengen van een ieder binnen de organisatie van Van der Zwan in verband met de behandeling van de opdracht en ten behoeve van zijn relatiebeheer. De opdrachtgever (cliënt) stemt ermee in dat Van der Zwan bij communicatie gebruik

maakt van al dan niet door derden aangeboden digitale communicatiemiddelen en diensten voor opslag van gegevens. Van der Zwan is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke diensten.

Artikel 6: archivering / bewaartermijn

5.         Het in verband met een opdracht gevormde dossier door advocaten c.q. medewerkers van Van der Zwan zal gedurende 5 jaar worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.

Artikel 7: verjaring

6.          Rechtsvorderingen jegens Van der Zwan of door hem ingeschakelde derden verjaren door verloop van twaalf maanden na aanvang van de dag na die waarop een opdracht is uitgevoerd dan wel die, waarop bij de opdrachtgever (cliënt) bekendheid kon bestaan met de schade die voortvloeit uit de uitvoering van een opdracht.

Artikel 8: toepasselijk recht & bevoegde rechter

7a.       Op de rechtsverhouding tussen Van der Zwan en de opdrachtgever (cliënt) is Nederlands recht van toepassing.

7b        Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag, de rechtbank in het arrondissement waar Van der Zwan is gevestigd. Dit artikel geldt niet ten aanzien van personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

 

 

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl