Advocaat verzekeringsrecht

ADVOCAAT VERZEKERINGSRECHT IN DEN HAAG

Als eigenaar van een opstal of onroerend goed zorgt u er natuurlijk voor dat uw eigendom goed verzekerd is. Uw woning of bedrijfspand is immers een kostbaar bezit en u wil niet dat daar schade aan ontstaat. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Brand of inbraak zijn nooit te voorkomen en gelukkig bent u goed verzekerd. Althans, dat denkt u. Maar herkent u dat u altijd trouw premie betaalt, maar nu u schade heeft en de verzekeraar nodig heeft er niet wordt uitbetaald? Van der Zwan Advocaten is specialist op het gebied van verzekeringsrecht en help u bij geschillen over de polisdekking en uitkering van uw schade.

Wij werken op een aantal specialistische gebieden:

Levensverzekering

Vaak eist de hypotheekbank bij de koop van uw woning voor het afsluiten van een hypotheek dat u een levensverzekering afsluit. De levensverzekering keert uit als u onverhoopt komt te overlijden. Die uitkering wordt dan afgelost op de restschuld van de hypotheeksom, zodat het hypotheekbedrag minder wordt. Uw partner kan dan in de woning blijven wonen.

Er zijn twee soorten levensverzekeringen. Een overlijdensrisicoverzekering en een uitvaartverzekering. Een overlijdensrisicoverzekering heeft altijd een einddatum. Als de verzekerde komt te overlijden wordt er uitgekeerd aan de begunstigde. Maar ook als de einddatum van de overlijdensrisicoverzekering wordt bereikt moet er uitbetaald worden aan de persoon die als begunstigde op de verzekeringspolis staat vermeld. En daar gaat het wel eens fout, met name als de verzekerde de begunstigde heeft gewijzigd. Een uitvaartverzekering keert alleen uit als de verzekerde komt te overlijden en is bedoeld om de kosten van de begrafenis of crematie voor de nabestaanden te dekken.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Bij de aankoop van uw woning of bedrijfspand heeft u een hypotheek afgesloten. Al u ondernemer bent is daar vaak een arbeidsongeschiktheidsverzekering gekoppeld. De verzekeraar gebruikt vaak een aantal bekende redenen om de uitkering te weigeren, zoals:

 • de klachten zouden al voor het afsluiten van de verzekering hebben bestaan, terwijl de klachten niet zouden zijn gemeld bij het aangaan van de verzekering;
 • er wordt geen medewerking verleend aan een onderzoek;
 • er wordt betwist dat sprake is van arbeidsongeschiktheid;
 • de mate van arbeidsongeschiktheid wordt betwist.

Vooral ondernemers lopen tegen weigerachtige verzekeraars aan. Daar zit u natuurlijk niet op te wachten, en al helemaal niet nu u zelf ook nog eens arbeidsongeschikt bent. Van der Zwan Advocaten heeft inmiddels veel positieve ervaring bij het alsnog uitbetaald krijgen van de schade en erkenning van de volledige arbeidsongeschiktheid.

Brandverzekering

Een brandverzekering is een verzekering die een woning, appartement of bedrijfspand verzekert tegen bepaalde directe en indirecte schade ten gevolge van brand. Maar wat de brandverzekering nu precies vergoedt is niet altijd duidelijk en levert vaak een hoop discussie op. Vaak duurt de afhandeling van een brandschade (veel te) lang. Daar zit u niet op te wachten, u moet immers door en heeft de uitkering hard nodig om niet (verder) in de problemen te komen. Van der Zwan Advocaten helpt u daarbij.

Wat zijn wij de afgelopen jaren zo al niet aan afwijzingsgronden van de verzekeraars tegen gekomen:

 • de brand is zelf aangestoken;
 • bij het aangaan van de verzekering is belangrijke informatie verzwegen;
 • er is een te hoge schade opgegeven;
 • er is fraude gepleegd bij het opgeven van de schade;
 • er is voor een te laag bedrag verzekerd, waardoor nu maar een (klein) deel van uw schade wordt uitgekeerd.

Diefstal en Inbraak

Diefstal en een inbraak in uw woning, winkel, kantoor of bedrijfspand zijn heel ingrijpende gebeurtenissen. Dat heeft een grote impact. Een gevoel van niet meer veilig voelen. Daarnaast moet u ook nog eens een hoop formaliteiten verrichten. De schade melden bij de verzekeraar, aangifte doen, een expert van de verzekering ontvangen en uw verhaal nog een keer vertellen, lastige vragen beantwoorden en bewijzen van de schade produceren. Vaak zijn er geen “bonnetjes” meer aanwezig. Een verzekeraar keert dan niet uit. Er lijkt geen einde aan de ellende te komen. Gelukkig helpt Van der Zwan Advocaten u daarbij! Wij komen voor uw belangen op en nemen alle zorg richting de verzekeraar uit handen. Met als resultaat dat de schade vaak alsnog snel wordt uitgekeerd.

Advocaat verzekeringsrecht Den Haag

U heeft te maken met een geschil met uw verzekeraar en u wenst te worden bijgestaan door dé verzekeringsrecht advocaat van Den Haag en omgeving. Van der Zwan Advocaten beschikt over meerdere specialisten op het gebied van het verzekeringsrecht. Wij adviseren en procederen over problemen op het gebied van verzekeringen, bijvoorbeeld of u goed en voldoende verzekerd bent.

Problemen met de verzekeraar kunnen zich op verschillende manieren voordoen:

 • U heeft een schadeclaim ingediend en de verzekeraar wenst nader onderzoek te verrichten naar de toedracht van de schade. Tot de uitkomst daarvan zal niet worden overgegaan tot uitkering van de door u geleden schade. De vraag is dan of het nadere onderzoek wel is toegestaan?
 • De verzekeraar geeft naar aanleiding van een onderzoek aan dat u fraude heeft gepleegd en uw gegevens zullen worden geregistreerd in een intern of extern verwijzingsregister (CIS register). Staat de verzekeraar in haar recht opdracht te geven uw gegevens te laten registreren?
 • Uit een onderzoek komt naar voren dat u recht heeft op schade-uitkering, echter heeft u een premieachterstand op basis waarvan de verzekeraar uw schade niet uitkeert. Kan en mag dit?

In de hierboven aangehaalde (alledaagse) situaties doet u er verstandig aan om de verzekeringsrecht advocaat van Den Haag en omgeving Van der Zwan Advocaten in te schakelen.

Afgaande op de ervaringen van ons kantoor in verzekeringskwesties gaat de verzekerde persoon of onderneming vaak gebukt onder het machtsvertoon van de grote verzekeraars en haar algemene voorwaarden. Verzekerden weten bijvoorbeeld niet dat de verzekeraars regelmatig hun eigen gedragscodes overtreden gedurende het schadeafwikkelingstraject.

Het is daarom van vitaal belang dat u in uw verzekeringskwestie wordt bijgestaan door een verzekeringsrecht advocaat Den Haag. De verzekeringsspecialisten van ons kantoor zijn bij uitstek de personen om uw verzekeringskwestie tot een goed einde te brengen.

Advocaat verzekeringsrecht in Den Haag nodig?

Heeft u te maken met een geschil met uw verzekeraar en wenst u adequaat en daadkrachtig te worden bijgestaan, neem dan vrijblijvend contact op met dè verzekeringsrecht advocaat van Den Haag en omgeving. Naar aanleiding van een kort telefonisch gesprek of een mail kan direct een vrijblijvende afspraak op het kantoor worden ingepland ter kennismaking en om het één en ander te bespreken. Van der Zwan Advocaten is telefonisch bereikbaar op nr. 070 789 00 90. Uiteraard kunt u ons ook bereiken per mailadres info@vanderzwanadvocaten.nl.

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl