contractenrecht

ADVOCAAT CONTRACTENRECHT

Wat is contractenrecht?

Het contractenrecht bevat de regels die gelden omtrent het opstellen van contracten. Basisregel daarbij is dat de contractpartijen in principe vrij zijn om af te spreken wat zij willen. Er zijn maar een paar uitzonderingen op deze regel. Zo mag je bijvoorbeeld niks afspreken wat in strijd is met de openbare orde. Ook op sommige gebieden –  zoals het huurrecht en het arbeidsrecht – gelden dwingende voorschriften.

Hoe komt een overeenkomst of contract tot stand?

Een contract ontstaat als de ene partij een aanbod doet en dat aanbod wordt aanvaard door de andere partij. De manier waarop dat gebeurt maakt niet uit. Het sluiten van een contract is dus vormvrij. Het beeld van een contract is vaak dat twee partijen hun handtekening onder een document zetten. Maar contracten kunnen ook mondeling gesloten worden. Als u afrekent bij de supermarkt en de caissière noemt de prijs en u betaalt, dan heeft u ook een contract gesloten.

In het geval van grote bedragen of grote afspraken is het verstandiger om de afspraken wél op papier te zetten. Voor als er iets mis gaat, maar ook om duidelijk te hebben wat de partijen van elkaar verwachten. Daarnaast scheelt het veel gedoe bij een eventueel contract. De partijen hoeven dan immers niet meer te discussiëren over wat er precies is afgesproken.

Wat staat er in een contract?

In een contract staan de specifieke afspraken die u heeft gemaakt met uw wederpartij. Bijvoorbeeld hoeveel er wordt betaald, wanneer er moet worden geleverd en wat er gebeurt als er iets niet goed is met hetgeen dat geleverd is. Ook worden er vaak afspraken gemaakt over aansprakelijkheid. U kunt naast het contract ook algemene voorwaarden van toepassing laten zijn op uw overeenkomst. Dat zijn standaardvoorwaarden die van toepassing zijn op al uw overeenkomsten.

Wat is contractbreuk?

Van contractbreuk is sprake wanneer uw contractspartij zijn afspraken niet nakomt en u daardoor schade lijdt. Als dat het geval en uw tegenpartij dus wanprestatie pleegt, dan kunt u maatregelen treffen. Op deze pagina leest u meer over de mogelijke maatregelen.

Is contractenrecht en verbintenissenrecht hetzelfde?

Nee, contractenrecht en verbintenissenrecht is niet hetzelfde. Maar vaak worden de beide termen wel door elkaar gebruikt. Een verbintenis is een verplichting die op één partij rust. Bij een contract is altijd sprake van twee partijen, een debiteur (schuldenaar) en een crediteur (schuldeiser). Deze hebben allebei een verbintenis om iets te doen. Bij koop bijvoorbeeld moet de verkoper het gekochte leveren en moet de koper betalen.

Naast een verbintenis uit contract bestaat er ook een verbintenis uit de Wet, bijvoorbeeld een onrechtmatige daad. Op diegene die de onrechtmatige daad heeft begaan rust dan een verplichting om de schade die daardoor is ontstaan te vergoeden.

Specialist contractenrecht voor ondernemers 

Als ondernemer sluit u bijna dagelijks overeenkomsten. Een ander woord daarvoor is contract. Dit wordt nog wel eens door elkaar gebruikt.  Of het nu gaat om een overeenkomst met een bedrijf of een consument in uw onderneming of bedrijf, bij het aangaan van een huurcontract voor uw woning of bedrijfspand danwel bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht. In het begin van een samenwerking, bij het afsluiten van een contract of overeenkomst, zijn beide partijen blij met elkaar en hebben ze vertrouwen in de samenwerking en een goede afloop. Zij denken dan vaak dat alles wel losloopt of dat ze alles goed geregeld hebben. Soms is dat vertrouwen terecht, maar vaak ook niet. En als het misloopt wilt u wel dat het geschil goed opgelost wordt toch? Dan heeft u behoefte aan een sterke advocaat aan uw zijde die opkomt voor uw belangen. Van der Zwan Advocaten is gespecialiseerd op het gebied van contractenrecht en contractbreuk en helpt uw zakelijke geschillen op te lossen. Ook bij niet betalende klanten en debiteuren, staan wij u bij op het gebied van incasso.

Advocaat contracten- en verbintenissenrecht Den Haag

Onze advocaten zijn gespecialiseerd op de gebieden:

  • Handelsovereenkomst
  • Koopovereenkomst
  • Overeenkomst van opdracht
  • Samenwerkingsovereenkomst
  • Geldleningsovereenkomst
  • Vaststellingsovereenkomst
  • Huurovereenkomst
  • Algemene Voorwaarden
  • Beëindigingsovereenkomst
  • Bemiddelingsovereenkomst

Advocaat voor contractenrecht, contractbreuk en zakelijke geschillen

Heeft u een probleem omdat uw tegenpartij zich niet aan de afspraken uit de overeenkomst houdt? Of wordt u door uw contractpartij aangesproken op nakoming van de overeenkomst in een gerechtelijke procedure? Wij helpen u graag met het op de beste wijze oplossen van dat probleem. Als het kan buiten rechte bij het treffen van een minnelijke oplossing. Lukt dat niet dan schuwen wij de gerechtelijke weg niet om het voor u beste resultaat te behalen. Benieuwd wat wij voor u kunnen doen? Stuur een e-mail met een uitleg van uw geschil naar info@zwanadvocaten.nl en wij nemen contact met u op.

 

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl