Advocaat verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht – ook wel contractenrecht genoemd – is een breed rechtsgebied dat bepaalt welke verplichtingen partijen tegenover elkaar hebben. Het gaat daarbij echter niet enkel om verbintenissen die partijen zelf zijn aangegaan zoals een verbintenis in het kader van een koopovereenkomst maar ook om verbintenissen die uit de wet voortvloeien. Bijvoorbeeld de verplichting om iemand zijn schade te vergoeden na een aanrijding. Het verbintenissenrecht staat geregeld in het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

Wanprestatie? Contractbreuk?

Als een partij tekortschiet in zijn verplichtingen die op grond van een contract op hem rusten –wanprestatie, wettelijk geregeld in art. 6:74 BW – dan kan de wederpartij om te beginnen nakoming vorderen van de overeenkomst. Eventueel heeft hij ook recht op vergoeding van schade die de hij door de vertraging lijdt (vertragingsschade). Een andere optie is om de overeenkomst te ontbinden wegens wanprestatie. Daarbij ligt een vordering tot schadevergoeding of in ieder geval terugbetaling van wat reeds is betaald voor de hand.

Zwan Advocaten kan u bijstaan wanneer een partij haar overeenkomst niet nakomt. Ook kan Zwan Advocaten voor u een rechtszaak aanhangig maken. Zo kan in Kort Geding nakoming (op straffe van een dwangsom) worden geëist. Ook kan ontbinding worden geëist in een bodemprocedure.

Uiteraard staat Zwan Advocaten u ook met raad en daad bij wanneer u zelf geconfronteerd wordt met wanprestatie.

Onrechtmatige daad

Een onrechtmatige daad – geregeld in art. 6:162 BW – ziet op een doen of laten van iemand in strijd met een recht, een wetsregel of gewoonte waardoor een ander schade wordt toegebracht. Degene die de onrechtmatige daad pleegt is in beginsel aansprakelijk om de schade te vergoeden die hij heeft veroorzaakt.

Onder een onrechtmatige daad valt een grote verscheidenheid aan schadegevallen: verkeersongeval (letselschade), productaansprakelijkheid, onrechtmatige publicatie, hinder, inbreuk op intellectuele eigendom et cetera.

Veel onrechtmatige daad geschillen hebben dan ook vooral betrekking op de schade:

  • wie is verantwoordelijk en
  • hoe hoog is de schade?

Zwan Advocaten heeft ruime ervaring op het gebied van aansprakelijkstelling en schadeberekening, Zwan Advocaten kan u daarom goed adviseren omtrent mogelijke schadeclaims.

Advocaat verbintenissenrecht Den Haag

Heeft u een probleem omdat uw tegenpartij zich niet aan de afspraken uit de overeenkomst houdt? Of heeft u schade geleden door toedoen of nalaten van iemand anders? Of wordt u door uw contractpartij aangesproken op nakoming van de overeenkomst in een gerechtelijke procedure? Wij helpen u graag met het op de beste wijze oplossen van deze problemen. Als het kan buiten rechte bij het treffen van een minnelijke oplossing. Lukt dat niet dan schuwen wij de gerechtelijke weg niet om het voor u beste resultaat te behalen.

Benieuwd wat wij voor u kunnen doen? Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op via info@zwanadvocaten.nl . Uiteraard zijn we ook telefonisch bereikbaar op 070 – 789 00 90. Ook kunt u uw gegevens achterlaten en dan nemen wij contact met u op!

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

De advocaten van Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Zwan Advocaten
Frederik Hendriklaan 59A

Postbus 17462

2502 CL Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl