Advocaat arbeidsongeval Den Haag

Een arbeidsongeval of bedrijfsongeval is een ongeluk tijdens uw werk waarbij u schade oploopt. Dit kan iedereen overkomen. U kunt bijvoorbeeld denken aan een machine die niet goed functioneert waardoor u gewond raakt of onvoorzichtigheid van collega’s waardoor u ten val komt. In de meeste gevallen is de werkgever hiervoor aansprakelijk. Er rust namelijk een zorgplicht op de werkgever, waardoor hij voor een veilige en gezonde werkplek dient te zorgen.

Advocaat arbeidsongeval

Om de werkgever aansprakelijk te kunnen stellen voor de door u geleden schade, dient het ongeval tijdens werk te hebben plaatsgevonden. Het begrip ‘werk’ dient hier ruim te worden uitgelegd. Het ongeval moet zijn voorgevallen gedurende werktijd, dit is dus geen (erg) strenge eis.

Zorgplicht

De werkgever wordt alleen aansprakelijk gesteld als hij toerekenbaar tekortschiet in de op hem rustende zorg(plicht) voor de veiligheid van zijn werknemers en hieruit (letsel)schade voortvloeit. Op de werkgever rust een zeer strenge zorgplicht tegenover zijn werknemers. Hij dient zoveel mogelijk de nodige middelen aan te wenden om zijn zorgplicht te kunnen nakomen. Ook dient hij rekening te houden met de eventuele onvoorzichtigheid van werknemers in bepaalde situaties. Een werkgever is verplicht ‘de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

Om uw werkgever voor uw schade aansprakelijk te kunnen stellen dient u te kunnen bewijzen dat u schade heeft opgelopen en dat uw werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden. De schade moet zijn ontstaan doordat de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden. Denk hierbij aan het door uw werkgever niet ter beschikking stellen van een bouwhelm, waardoor u ernstig letsel aan uw hoofd oploopt.

De zorgplicht is niet beperkt tot bekende gevaren. Een werkgever dient ook maatregelen te treffen voor gevaren die hij had behoren te kennen. Of een werkgever bepaalde gevaren had behoren te kennen wordt afgeleid uit geschreven en ongeschreven normen. Ook bij het ontbreken van geschreven normen kan de werkgever door de werknemer voor de geleden schade aansprakelijk worden gesteld. Zo is een werkgever gehouden de veiligheid en het welzijn van zijn werknemers op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. De werkgever zal in dat kader moeten onderzoeken welke gevaren de door hem gebruikte hulpmiddelen voor zijn werknemers kunnen opleveren.

Voor de vraag welke maatregelen een werkgever moet nemen ter nakoming van zijn zorgverplichting wordt een  werkgever dient in ieder geval te streven naar een optimaal veiligheidsniveau. Wat een optimaal veiligheidsniveau is wordt bepaald aan de hand van de kans op gevaar, de ernst van de eventuele gevolgen en de lasten die aan het treffen van de veiligheidsmaatregelen verbonden zijn. Als ondergrens geldt dat er maatregelen worden genomen die gebruikelijk zijn in bedrijven met soortgelijke activiteiten.

Ook dient een werkgever rekening te houden met ‘verslappende aandacht’. Dit houdt in dat een werkgever niet kan volstaan met het eenmalig verstrekken van instructies. Een werkgever is verplicht steeds op risico’s te wijzen waaraan werknemers worden blootgesteld en hij dient tevens na te gaan of de werknemers zijn instructies daadwerkelijk opvolgen.

Een werkgever is echter niet aansprakelijk voor een letselschade arbeidsongeval wanneer de schade is ontstaan als gevolg van een werknemer zijn eigen handelen. Er dient dan sprake te zijn van opzet of bewuste roekeloosheid.  Wanneer er sprake is van een lichte gradatie van eigen schuld, is de werkgever vooralsnog aansprakelijk.

Goed werkgeverschap

Wanneer u tot de conclusie komt dat uw werkgever niet zijn zorgplicht heeft geschonden, is eventueel nog aansprakelijkheid mogelijk op grond van het goed werkgeverschap. Een werkgever dient zich namelijk als een zo goed mogelijke werkgever te gedragen en hier vloeien ook verplichtingen uit voort tegenover zijn werknemers. Schending van dergelijke verplichtingen brengt dan mogelijk aansprakelijkheid met zich mee.

Blijvend letsel

Bij een ernstig ongeval is het mogelijk dat u blijvend letsel oploopt als gevolg van een letselschade arbeidsongeval. Bij een ernstig ongeval is de werkgever verplicht om de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid in te schakelen, waarna deze onderzoek naar het ongeval zal doen. Ook kan het zo zijn dat u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent geraakt. In sommige gevallen heeft u dan recht op loondoorbetaling en/of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Juridische bijstand van bij letselschade na arbeidsongeval nodig?

Wanneer u letselschade heeft geleden, wilt u natuurlijk de door u geleden schade vergoed zien. Uw hoofd zal er echter niet naar staan om de werkgever aansprakelijk te stellen. Het is dan ook raadzaam om een advocaat in de arm te nemen en uw zaak door één van de specialisten van Zwan Advocaten uw zaak te laten afwikkelen.

Zwan Advocaten is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht en in het verhalen van letselschade. Neem – uiteraard geheel vrijblijvend – contact met ons op om een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan te vragen om de (juridische) mogelijkheden te bespreken. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@zwanadvocaten.nl.

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl