Aansprakelijkheidsrecht

Advocaat aansprakelijkheidsrecht

Wie is aansprakelijk?

Die vraag wordt beantwoord in het aansprakelijkheidsrecht. Wie aansprakelijk is moet de veroorzaakte schade betalen. Aansprakelijkheid en schade horen dus bij elkaar. Om uw schade vergoed te krijgen dient u volgens de wet de juiste persoon of partij eerst aansprakelijk te stellen. Dat heet een aansprakelijkstelling. En verder moet er een oorzakelijk verband tussen de gebeurtenis en de schade worden aangetoond. Dit heet het causaal verband. De schade mag niet in een te ver verwijderd stadium staan. Verder moet ook voldaan worden aan het zogenaamde relativiteitsvereiste. Kortom niet eenvoudig allemaal. Neem daarom dan ook een expert van Van der Zwan Advocaten in de arm!

Lijdt u schade omdat bijvoorbeeld uw aannemer zijn afspraken over de offerte, meer- of minderwerk niet nakomt en geen goed werk levert? Bent u betrokken bij een aanrijding of heeft u schade geleden doordat een werknemer van een bedrijf tegen uw auto aan is gereden? Heeft de gemeente een bouwvergunning afgegeven waardoor u enorme hinder ondervindt? In al dit soort kwesties wilt u uiteraard uw schade vergoed krijgen.

Waarvoor kan iemand aansprakelijkheid zijn? Advocaat voor schuld- en risicoaansprakelijkheid!

Iemand kan aansprakelijk zijn voor eigen handelen.  In de Wet (Burgerlijk Wetboek) wordt dit schuldaansprakelijkheid genoemd. Hierbij moet er wel sprake zijn van enige verwijtbaarheid. Er kan namelijk soms ook sprake zijn van overmacht. Overmacht wordt niet snel aangenomen.

Maar iemand kan ook aansprakelijk zijn omdat hij of zij een bepaalde hoedanigheid (ouder, eigenaar van een huis, werkgever etc.) heeft. Dit wordt risicoaansprakelijkheid genoemd. Hierbij speelt ‘schuld’ of “verwijtbaarheid” geen rol. Als het risico zich voordoet dan staat daarmee de aansprakelijkheid vast. Denk bijvoorbeeld aan de eigenaar van een huis die aansprakelijk is voor de opstal. Andere voorbeelden zijn de aansprakelijkheid voor een dier (paarden, honden), aansprakelijkheid van ouders voor hun kinderen jonger dan 14 jaar (of 15 of 16 jaar), en van werkgevers voor de daden of nalaten van hun ondergeschikten. Deze vorm van risicoaansprakelijkheid wordt ook ook wel kwalitatieve aansprakelijkheid.

Op grond waarvan kan iemand aansprakelijk zijn?

  • uit contract of overeenkomst. Denk aan bijvoorbeeld wanprestatie;
  • door een onrechtmatige daad waarbij een onderscheid wordt gemaakt in schuldaansprakelijkheid en risicoaansprakelijkheid;
  • rechtmatige daad, dit zijn volgens de wet daden die niet onrechtmatig zijn maar die toch een verplichting tot schadevergoeding opleveren. Denk aan zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking

Moet ik altijd iemand aansprakelijk stellen voor schade?

Om uw schade op een ander te kunnen verhalen, dient diegene aansprakelijk te zijn voor de door u geleden schade. Dat heet een aansprakelijkstelling. Is iemand niet aansprakelijk gesteld dan ontstaat er geen recht op schadevergoeding. Een recht op schadevergoeding kan weliswaar uit de Wet voortvloeien maar dan moet daar wel tijdig en op de juiste wijze aanspraak op worden gedaan. Dit vereist dus altijd actie.

Daarnaast moet ook altijd het oorzakelijk verband tussen de gebeurtenis en de schade worden aangetoond. Dit heet het causaal verband. Dus: als iemand niet tijdig en op de juiste wijze aansprakelijk is gesteld kan daardoor het recht op schadevergoeding vervallen of verjaren. Kortom niet eenvoudig allemaal!

Aansprakelijk gesteld?

Bent u aansprakelijk gesteld en bent u het hier niet mee eens? Kijk dan snel op een van de volgende pagina’s:

Waar kunnen wij u mee helpen?

Lijdt u schade omdat bijvoorbeeld uw aannemer zijn afspraken over de offerte, meer- of minderwerk niet nakomt en geen goed werk levert? Bent u betrokken bij een aanrijding of heeft u schade geleden doordat een werknemer van een bedrijf tegen uw auto aan is gereden? Heeft de gemeente een bouwvergunning afgegeven waardoor u enorme hinder ondervindt? In al dit soort kwesties wilt u uiteraard uw schade vergoed krijgen.

Hieronder treft u voorbeelden aan van soorten aansprakelijkheid waarmee wij u kunnen helpen:

Ook in bouwzaken! Advocaat bouwzaken!

Heeft u een contract gesloten met een aannemer, maar levert deze niet het afgesproken werk? Ook dan heeft u schade en kunt u deze schade verhalen. Ons kantoor kan u hierbij bijstaan. Hieronder treft u een aantal artikelen aan waarin specifieke vormen van contractbreuk worden besproken:

Wat is schade? Advocaat voor claimen schade!

Schade is eigenlijk de vergelijking van de situatie zoals die nu is met de denkbeeldige situatie die er zou zijn geweest als alles was gegaan zoals het hoort. Dus zonder een ongeluk of als de tegenpartij zijn afspraken uit een contract wel was nagekomen. Het verschil is de schade.

Lijdt u schade omdat bijvoorbeeld uw aannemer zijn afspraken over de offerte, meer- of minderwerk niet nakomt en geen goed werk levert? Bent u betrokken bij een aanrijding of heeft u schade geleden doordat een werknemer van een bedrijf tegen uw auto aan is gereden? Heeft de gemeente een bouwvergunning afgegeven waardoor u enorme hinder ondervindt? In al dit soort kwesties wilt u uiteraard uw schade vergoed krijgen.

Welke soorten schade zijn er?

Iemand kan materiële en/of immateriële schade lijden.

Materiële schade
Materiële schade ook wel vermogensschade genoemd is tastbare schade. Denk daarbij aan kapotte spullen, geleden verlies, gederfde winst maar ook redelijke kosten ter beperking of vaststelling van de schade en incassokosten vallen daaronder. Bij het begroten van deze schade kan onder andere gebruik worden gemaakt van aankoopfacturen, offertes voor herstel en reparatie, een deskundige taxatierapport van de schade.

Maar u lijdt ook schade indien u een ondeugdelijk product heeft gekocht. Dit kan bijvoorbeeld een bank, auto of boot zijn. Als u als consument een product koopt bij een bedrijf, wordt u extra beschermd door de wet.

Immateriële schade
Daarnaast kan sprake zijn van immateriële schade of met een ander woord smartengeld.

De meeste mensen hebben wel een idee over wat letselschade is. Denk bijvoorbeeld maar aan een whiplash ten gevolge van een kop-staartbotsing, aan een werknemer die onder werktijd gevallen is of aan een medische misser. Meestal wordt bij letselschade aan lichamelijk letsel gedacht. Maar onder letselschade valt ook geestelijk letsel. Letselschade is lichamelijke of psychische schade die iemand ondervindt waarvoor een ander aansprakelijk te stellen is

Wij specialiseren ons in zaken waar (letsel)schade is ontstaan door:

Bij het beoordelen van (uw)  schade werken maken wij vaak gebruik van externe deskundige die in complexe gevallen een gedetailleerde schadeberekening opstellen. Zo weet u dat de hoogst mogelijk schade ook daadwerkelijk voor u geclaimd gaat worden.

Welke schade kan ik claimen? Advocaat voor claimen schadevergoeding!

Bij het vergoeden van materiële schade kan gedacht worden aan schade aan kleding of auto, medische kosten en inkomstenderving. Immateriële schade is de opgelopen emotionele schade. Met betrekking tot het vergoeden van laatstgenoemde schade (de ‘gederfde levensvreugde’) wordt ook wel gesproken van ‘smartengeld’. In beginsel heeft vaak alleen het slachtoffer recht op een schadevergoeding maar onder bepaalde omstandigheden komen ook derden in aanmerking voor een schadevergoeding. Wanneer u letselschade heeft opgelopen door een mishandeling, kunt u uw schade vergoed krijgen door het zogenaamde Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Hoe moet ik mijn schade claimen?

Om uw schade op een ander te kunnen verhalen, dient diegene aansprakelijk te zijn voor de door u geleden schade. U kunt een ander aansprakelijk houden wanneer de schade is ontstaan door de schuld van een ander.

Iemand kan ook aansprakelijk worden gehouden, omdat hij bijvoorbeeld uw werkgever is en geen zorg heeft gedragen voor een veilige werkomgeving. Verder moet een causaal verband tussen de schadeveroorzakende gebeurtenis en de schade worden aangetoond.

Wanneer u door een ander schade heeft geleden, maar u ook eigen schuld heeft aan de door u opgelopen schade, zult u een lagere schadevergoeding ontvangen. Dit is echter anders wanneer u als voetganger of fietser bij een ongeval betrokken bent geraakt.

Over ons

Van der Zwan Advocaten is een advocatenkantoor in Den Haag dat is gespecialiseerd in aansprakelijkheid, verzekeringen en letselschade.