Misverstanden over vakantiedagen

7 augustus 2014 - Iedere werknemer heeft recht op vakantiedagen en het recht om die vakantiedagen op te nemen. In dit artikel worden een aantal misverstanden over vakantiedagen besproken.

Lees meer: Misverstanden over vakantiedagen

WAV boetes en de Arbeidsinspectie

30 juni 2014 - Wanneer u als werkgever in Nederland te maken krijgt met buitenlandse werknemers dan is het van belang om u voorafgaand goed te laten informeren over de mogelijke consequenties hiervan. Indien u dit namelijk niet doet dan loopt u het risico dat u een boetebeschikking zult ontvangen. In dit artikel leest u meer over de toelating van vreemdelingen tot de Nederlandse arbeidsmarkt en de boetebeschikking.

Lees meer: WAV boetes en de Arbeidsinspectie

De loonsanctie voor werkgever in het kader van de WIA

Indien uw werknemer arbeidsongeschikt is dient u het loon van uw zieke werknemer door te betalen gedurende het eerste en tweede ziektejaar. U bent als werkgever daarnaast aansprakelijk voor de re-integratie van uw werknemer en uw werknemer moet ook de nodige inspanningen verrichten voor zijn herstel. In de Wet verbetering poortwachter staan de regels waaraan u als werkgever en als werknemer moet voldoen. Wanneer na twee jaar blijkt dat u en uw werknemer onvoldoende aan de re-integratie hebben gedaan dan loopt u het risico om een loonsanctie van het UWV opgelegd te krijgen. Dit artikel gaat over de loonsanctie die het UWV aan de werkgever kan opleggen indien u als werkgever  te kort heeft geschoten tijdens het re-integratietraject. Waar moet u als werkgever op letten en wat kunt u doen?

Lees meer: De loonsanctie voor werkgever in het kader van de WIA

Een overzicht van de belangrijkste veranderingen in het arbeidsrecht

12 juni 2014 - Afgelopen dinsdag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel wet Werk en Zekerheid aangenomen. Dat betekent dat het arbeidsrecht flink zal gaan wijzigen met daarbij de intentie te komen tot een meer eenduidig en eenvoudiger ontslagrecht. Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste veranderingen per 1 januari 2015.

Lees meer: Een overzicht van de belangrijkste veranderingen in het arbeidsrecht

Verbeterde rechtspositie flexwerker

20 maart 2014 - Minister Asscher heeft eind 2013 een wetsvoorstel ingediend met het doel om het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderde arbeidsverhoudingen in de samenleving. Het houdt in dat er aanpassingen gaan plaatsvinden op het gebied van het flexrecht, ontslagrecht en de Werkloosheidwet. In dit artikel wordt besproken wat er gaat veranderen voor de flexwerker vanaf waarschijnlijk medio 2015.

Lees meer: Verbeterde rechtspositie flexwerker

Voor de werknemer: ontslag op staande voet

Bent u door uw werkgever op staande voet ontslagen? In dat geval moet u direct actie ondernemen aangezien een ontslag op staande voet verstrekkende gevolgen voor u heeft. Door het ontslag op staande voet heeft u immers per direct geen werk en inkomen meer en komt u bovendien niet in aanmerking voor een WW-uitkering. In dit artikel leest u meer over de gevolgen van een ontslag op staande voet en welke acties u als werknemer direct moet ondernemen.

Lees meer: Voor de werknemer: ontslag op staande voet

Voor de werkgever: collectief ontslag

3 maart 2014 - In tijden van crisis kunt u als onderneming genoodzaakt zijn om voor de continuering van het bedrijf werknemers te ontslaan. Wanneer u wegens bedrijfseconomische redenen binnen drie maanden een groep van minimaal 20 werknemers binnen één werkgebied wilt ontslaan valt dit onder de noemer “collectief ontslag”.

Lees meer: Voor de werkgever: collectief ontslag