Aansprakelijkheid onrechtmatige daad

Wat als iemand schade bij u maakt? Bijvoorbeeld in uw huis of door toedoen van iemand anders loopt u letselschade op. Dient andere persoon uw schade te vergoeden? Het uitgangspunt in het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht is dat iedereen zijn eigen schade moet dragen.

Dit betekent dat u zelf de schade moet vergoeden, tenzij je iemand aansprakelijk kan houden voor uw schade. Het leerstuk van de onrechtmatige daad is een uitzondering op het beginsel dat iedereen zijn eigen schade moet dragen.

Onrechtmatige daad

Een onrechtmatige daad is een toerekenbare onrechtmatige gedraging van een persoon, een onderneming of de overheid, waardoor schade is veroorzaakt. Indien hiervan sprake is dient de veroorzaker de schade te vergoeden, aldus de wet. De onrechtmatige daad staat omschreven in artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek.

Vereisten

Voordat sprake is van schadevergoeding wegens onrechtmatige daad, moet er eerst aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Voor aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad in de zin van artikel 6:162 BW dient te zijn voldaan aan de volgende vijf vereisten:

  • onrechtmatige gedraging
  • toerekenbaarheid van de daad aan de dader
  • schade (zowel materiële-, als immateriële schade)
  • causaal verband tussen dader en schade

Eigen schuld

Indien aan de hierboven aangehaalde vijf vereisten is voldaan is (dus) sprake van een uitzondering op het beginsel dat een ieder zijn eigen schade moet dragen. Maar wat is nu het geval indien sprake is van eigen schuld van de zijde van degene die schade heeft geleden? Indien sprake is van eigen schuld wordt gekeken in hoeverre de schuld aan de benadeelde kan worden toegerekend. Het volgende voorbeeld maakt dit duidelijk.

Sprake is van € 1.000,00 schade en vaststaat dat sprake is van een onrechtmatige daad. De benadeelde persoon heeft een toerekenbare eigen schuld van 30%. Als gevolg hiervan hoeft de veroorzaker van de onrechtmatige daad nog maar € 700,00 schadevergoeding te betalen.

Indien er echter sprake is van het opzettelijk toebrengen van schade, dan kan (eventuele) onvoorzichtigheid aan de kant van de benadeelde de veroorzaker niet ontheffen van zijn verplichting tot schadevergoeding.

Slot

Heeft u schade en wenst u deze te verhalen op de wederpartij of wordt er schadevergoeding van u gevorderd, neem dan  (vrijblijvend) contact op met ons advocatenkantoor. U kunt ons bereiken via nummer 070 – 789 00 90. Vanzelfsprekend kunt u ons ook per e-mail bereiken op info@vanderzwanadvocaten.nl.

Bekijk onze mogelijkheden

Plan nu uw kennismakingsgesprek